Yirmisekizinci Lem‘a

1- Sineklerin gāyet hikmetli vazîfelerine dâir bir nükte 2- Kudret hazineleri kâf-nûn’dadır ve Kur’ân hurûfâtı ile maddî ilaç gibi şifâ ve başka maksadların hâsıl olması 3- Kelimât-ı İlâhiye nihâyetsizdir
4- Demirin semâdan indirildiğini beyân eden âyetin tefsîri
5- Sekiz nevi‘ hayvânât-ı mübârekenin cennetten indirildiğini beyân eden âyetin tefsîri Eskişehir Hapsi’nde Üstâd Hazretlerinin talebelerine yazdığı muhtelif mektublar 6- Hapisteki talebeleri teselli için yazılan bir mektub 7- Bir düstûr 8- Mahkeme müdâfaâtının bir parçası 9- Üstâd Hazretlerinin talebelerini iki küçük mes’elede tenkîdkârâne îkāz etmesi 10- Risâle-i Nûr’un müdâfaa ve muhâfazasından herkes çekilse dahi beş kişinin çekilmemesi gerektiği 11- Risâle-i Nûr’un yedi Mesnevî kadar şerîf olduğu 12- Nûr talebelerinin hıfz-ı İlâhî altında olduğu 13- Sıkıntı, ruh darlığı ve sâir sebeblerle arkadaşlardan sudûr eden fenâ sözlerle birbirinize küsmeyiniz 14- Ehl-i isyân hakkında gelen bir âyetin Eskişehir Hapsi’ne olan işârâtı ve ilim talebelerinin fazîletine dâir Sa‘dî-i Şîrâzî’nin bir müşâhedesi 15- İki küçük hikâye 16- İyilik içinde muaccel bir mükâfât ve fenâlık içinde muaccel bir mücâzât vardır 17- Cenâb-ı Hakk’ın insanlardan rızık istemediğini beyân eden âyetin tefsîri 18- Uykunun üç nev‘ine dâir 19- Salavâtın ehemmiyetine dâir latîf bir nükte 20- Vahdetü’l-Vücûd meşrebini bu asırda telkîn etmenin ciddî zarar vereceği 21- Muhyiddîn-i Arabî hakkındaki bir münâkaşaya dâir 22- Bayramlarda zikir ve ibâdete ziyâde teşvîkin sırrı 23- Nefs-i emmâreye dâir 24- Kısa bir zamandaki küfre mukābil, ebedî bir azab nasıl adâlet olur? 25- Yüz altmış üçüncü madde hakkında latîf bir tevâfuk 26- Risâle-i Nûrların “Elmas-Cevher-Nûr” olduğuna dâir Şefîk’in mektubu 27- Zekâî’nin rüyası ve Halil İbrâhim’in şiiri 28- Cinnîlerin, semâdan haber çalmaya çalışmaları ve bir kısım ehl-i velâyetin cennetten meyveler almasına dâir üç suâl

Sayfa 285

Sayfa 286

Sayfa 287

Sayfa 288

Sayfa 289

Sayfa 290

Sayfa 291

Sayfa 292

Sayfa 293

Sayfa 294

Sayfa 295

Sayfa 296

Sayfa 297

Sayfa 298

Sayfa 299

Sayfa 300

Sayfa 301

Sayfa 302

Sayfa 303

Sayfa 304

Sayfa 305

Sayfa 306

Sayfa 307

Sayfa 308

Sayfa 309

Sayfa 310

Sayfa 311

Sayfa 312

Sayfa 313

Sayfa 314

Sayfa 315

Sayfa 316

Sayfa 317

Sayfa 318

Sayfa 319

Sayfa 320

Sayfa 321

Sayfa 322

Sayfa 323

Sayfa 324

Lemalar
Item 1 of 40