Ondördüncü Şuâ‘

İddiânâmeye karşı tekrar vermeye mecbûr olduğum i‘tirâznâmemdir Afyon Mahkemesi’ne hukukumu müdâfaa için arz ettiğim dokuz esas Afyon Mahkemesi’nin ithâmlarına karşı i‘tirâznâmenin tetimmesidir Nûr talebeleri hakkında siyâsî cem‘iyet vehmi veren üç madde Afyon Hapsi’ni netîce veren bu yeni hâdise, on vecihle kanunsuzdur Afyon hükümetine ve mahkemesine ve zâbıtasına arz edilen birkaç ma‘rûzât İ‘tirâznâmenin tetimmesi ve lâhikasıdır Üstâd Hazretleri hakkında, iddiânâmedeki dört esas Beşinci Şuâ‘nın bir iki mes’elesinin ölmüş gitmiş bir kumandana tatbîk edilip suç mevzuu edilmesi Üstâd Hazretlerinin “Baştaki îmân şapkayı secdeye getirecek. İnşâallâh Müslüman edecek” demesiyle ehl-i îmânı isyandan ve dinini bırakmaktan kurtarması Emirdağı’nda emniyeti ihlâle teşvîk iddiâsı Mu‘cizât-ı Kur’âniye Risâlesi’nin resmen yasaklanması kararına binâen yazılan bir lâhika Afyon Mahkemesi’ne ve ağır cezâ reisine beyân ediyorum ki Risale-i Nur’u tenkîd fikriyle tedkîk eden adliye me’muru, onunla îmânlarını kurtarsalar, ben hakkımı helâl ediyorum Son sözüm Hey’et-i vekîleye gāyet ehemmiyetli bir ricâ Diyânet Riyâsetindeki ehl-i vukūfa bir teşekkürnâme. Ve tenkîdlerindeki üç noktayı tashîh Ehl-i vukūfun insaflı hocalarına üç suâlim var İddiânâmedeki seksen bir hatayı isbat eden hata-savâb cedveli Son Posta Gazetesi’ne Risâle-i Nûr aleyhinde yazı yazdıranların yanlışları Karârnâmede, risâlelerden suç mevzuu diye zikir edilen fıkralar ve mukaddimesi Temyîz Mahkemesi Riyâsetine Haşirdeki mahkeme-i kübrâya bir arzuhâl Eskişehir Mahkemesi’nde hey’et-i vekîleye yazılan arzuhâlin bir parçası Afyon Hapsi Mektubları

Sayfa 421

Sayfa 422

Sayfa 423

Sayfa 424

Sayfa 425

Sayfa 426

Sayfa 427

Sayfa 428

Sayfa 429

Sayfa 430

Sayfa 431

Sayfa 432

Sayfa 433

Sayfa 434

Sayfa 435

Sayfa 436

Sayfa 437

Sayfa 438

Sayfa 439

Sayfa 440

Sayfa 441

Sayfa 442

Sayfa 443

Sayfa 444

Sayfa 445

Sayfa 446

Sayfa 447

Sayfa 448

Sayfa 449

Sayfa 450

Sayfa 451

Sayfa 452

Sayfa 453

Sayfa 454

Sayfa 455

Sayfa 456

Sayfa 457

Sayfa 458

Sayfa 459

Sayfa 460

Sayfa 461

Sayfa 462

Sayfa 463

Sayfa 464

Sayfa 465

Sayfa 466

Sayfa 467

Sayfa 468

Sayfa 469

Sayfa 470

Sayfa 471

Sayfa 472

Sayfa 473

Sayfa 474

Sayfa 475

Sayfa 476

Sayfa 477

Sayfa 478

Sayfa 479

Sayfa 480

Sayfa 481

Sayfa 482

Sayfa 483

Sayfa 484

Sayfa 485

Sayfa 486

Sayfa 487

Sayfa 488

Sayfa 489

Sayfa 490

Sayfa 491

Sayfa 492

Sayfa 493

Sayfa 494

Sayfa 495

Sayfa 496

Sayfa 497

Sayfa 498

Sayfa 499

Sayfa 500

Sayfa 501

Sayfa 502

Sayfa 503

Sayfa 504

Sayfa 505

Sayfa 506

Sayfa 507

Sayfa 508

Sayfa 509

Sayfa 510

Sayfa 511

Sayfa 512

Sayfa 513

Sayfa 514

Sayfa 515

Sayfa 516

Sayfa 517

Sayfa 518

Sayfa 519

Sayfa 520

Sayfa 521

Sayfa 522

Sayfa 523

Sayfa 524

Sayfa 525

Sayfa 526

Sayfa 527

Sayfa 528

Sayfa 529

Sayfa 530

Sayfa 531

Sayfa 532

Sayfa 533

Sayfa 534

Sayfa 535

Sayfa 536

Sayfa 537

Sayfa 538

Sayfa 539

Sayfa 540

Sayfa 541

Sayfa 542

Sayfa 543

Sayfa 544

Sayfa 545

Sayfa 546

Sayfa 547

Sayfa 548

Sayfa 549

Sayfa 550

Sayfa 551

Sayfa 552

Sayfa 553

Sayfa 554

Sayfa 555

Sayfa 556

Sayfa 557

Sayfa 558

Sayfa 559

Sayfa 560

Sayfa 561

Sayfa 562

Sayfa 563

Şualar
Item 1 of 143