Hizmet Mektubları

Leyle-i Kadir’de kalbe gelen bir hakîkat Âhirzamanda gelecek olan Hazret-i Mehdî ve üç vazîfesi Risâle-i Nûr’a âit kerâmetlerin izhâr edilmesinin hikmetleri Risâle-i Nûr’un makbûliyetine imza basan gaybî işaretlerden birinci parça İşârât-ı Kur’âniye ve üç kerâmet-i Aleviye ve kerâmet-i Gavsiye hakkında bir tenbîh ve bir ihtâr Bedîüzzaman Hazretleri’nin müceddidliğini, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî(ks) ile mukāyese ederek gösteren bir mektub Risâle-i Nûr’un bereketiyle Isparta’ya kesretle yağmur yağması Risâle-i Nûr’un bereketiyle Barla’ya yağmur yağmasına dâir iki hâdise Risâle-i Nûr’un hakkāniyetini gösteren bir kısım sâdık rüyalar ve tevâfuklara dâir bir mektub Isparta evliyâsından Topal Şükrü Efendi’nin kerâmetkârâne birinci harb-i umûmîden haber vermesi ve Üstâd Hazretlerini Isparta’nın imdâdına çağırması Nûr şâkirdlerinin Risâle-i Nûr’a gelen bir hücumu önceden hissetmeleri Medâr-ı ibret bir hâdise Risâle-i Nûr’un sâdık talebelerinin îmânla kabre gireceklerine ve ehl-i cennet olacaklarına dâir iki emâre İhtiyâr bir talebenin Risâle-i Nûr’u yazarken hüsn-ü hâtime ile vefat etmesi. Ve ihtiyaç olmadığı için dökülen siyah bir mürekkebin kırmızıya dönmesi Risâle-i Nûr’un îmân ve tevhîd için külli tahşîdâtlarının hikmeti Risâle-i Nûr hizmetinde görülen bir kısım tevâfukāt ve inâyât ile hizmette kusur edenlerin yedikleri tokatlar Risâle-i Nûr’un bir kerâmeti olarak suhûletle intişâr etmesi. Ve bir farenin Risâle-i Nûr’a bir hizmeti Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’daki tekrârâtın hikmetleri Risâle-i Nûr’da dahi cereyân etmesi. Ve İmâm-ı Ali’nin(ra) Âyetü’l-Kübrâ Risâlesi’ne ziyâde ehemmiyet vermesinin sırrı Risâle-i Nûr’un kerâmetiyle rızıkta görülen bereketten dört-beş numûneyi ve bir inâyeti bahseden bir fıkra Mehmed Feyzi’nin yediği şefkat tokadıdır. Üstâdım bana Isparta kahramanlarına benzemek isteyenlerin tam onlar gibi olması lüzûmu Husrev’in Isparta’daki Nûr talebelerinin şâyân-ı şükrân hizmetlerini bahseden fıkrası Hulûsi Bey’in, On Dokuzuncu Mektub’a âit bir kerâmeti beyân eden fıkrası Sırr-ı İnnâ A‘taynâ’daki istihrâcın geniş bir dâirede zuhûr etmesi Husrev’in Risâle-i Nûr hizmetinin bir kısım kerâmetlerine dâir fıkrası Isparta evliyâlarından Osman Hâlidî Hazretleri’nin, Bedîüzzaman Hazretleri’nden kerâmetkârâne haber vermesi Risâlelerdeki tevâfukāta ziyâde ehemmiyet verilmesinin sırrı Mehdî dahi şimdi gelse, siyâsetten ferâgat edeceği ve Mehdî’nin üç vazîfesi Husrev’in, Risâle-i Nûr’un bütün ihtiyaçlara kâfî geldiğini beyân eden fıkrası Kâtib Osman’ın rüyası Karadağ’ın Bir Meyvesi Dağ Meyvesi Nüktesi’ne bir hâşiye Fil Sûresi’nin ikinci harb-i umûmîye ve tarz-ı cereyânına işaretleri Risâle-i Nûr’un serbestiyeti münâsebetiyle Leyle-i Regāib ve Mi‘râc’da yağmurun gelmesi. Ve serçe ve kuddüs kuşlarının Risâle-i Nûr’a alâka göstermeleri Küçük Husrev Feyzi’nin, Üstâd Hazretlerinin inşirâh-ı sadır târihini, bir âyetten istihrâcı Sûre-i Mâide’nin on beşinci âyetinin Risâle-i Nûr’a işareti Üstâd Hazretlerini gıybet eden bir hoca hakkında yazılan bir mektub Sûre-i Hucurât’taki gıybet âyetinin mezkûr gıybetten târihiyle haber vermesi Risâle-i Nûr’a işaret eden âyetlerin nasıl telakkî edilmesi gerektiğine dâir bir mektub Üstâd Hazretlerinin onuncu def‘a zehirlenmesi. Ve şâkirdlerin sadâkatleri

Sayfa 1

Sayfa 2

Sayfa 3

Sayfa 4

Sayfa 5

Sayfa 6

Sayfa 7

Sayfa 8

Sayfa 9

Sayfa 10

Sayfa 11

Sayfa 12

Sayfa 13

Sayfa 14

Sayfa 15

Sayfa 16

Sayfa 17

Sayfa 18

Sayfa 19

Sayfa 20

Sayfa 21

Sayfa 22

Sayfa 23

Sayfa 24

Sayfa 25

Sayfa 26

Sayfa 27

Sayfa 28

Sayfa 29

Sayfa 30

Sayfa 31

Sayfa 32

Sayfa 33

Sayfa 34

Sayfa 35

Sayfa 36

Sayfa 37

Sayfa 38

Sayfa 39

Sayfa 40

Sayfa 41

Sayfa 42

Sayfa 43

Sayfa 44

Sayfa 45

Sayfa 46

Sayfa 47

Sayfa 48

Sayfa 49

Sayfa 50

Sayfa 51

Sayfa 52

Sayfa 53

Sayfa 54

Sayfa 55

Sayfa 56

Sayfa 57

Sayfa 58

Sayfa 59

Sıkke-i Tasdîk-i Gaybî
Item 1 of 59