Onüçüncü Şuâ‘

Üstâd Hazretlerini zehirlenmeye karşı teselli eden ve Kastamonu’dan Isparta’ya nefyine bakan bir işaret Hapis musibetine karşı teselliye medâr bir kısım inâyet ve hikmetler Üstâd Hazretlerinin Isparta ve havâlîsini taşıyla toprağıyla sevmesi. Ve küre-i arzda Nûr talebelerinden başka kalben, ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur Yeni talebelerden bir kısım zatların sırr-ı ihlâsa muhâlif olarak dünya cihetini de Risâle-i Nûr’la arzu etmelerinin Denizli Hapsi’ne sebebiyet vermesi ve kader-i İlâhinin merhameti Risâle-i Nûr şâkirdleri, çok az zahmetle çok kudsî hizmet kazanıyorlar Nûr Fabrikası dâiresi ve Mübârekler Hey’etinin fâtihâne hizmetleri Hâfız Tevfik’in faydasız bir ihtiyâttan dolayı Risâle-i Nûr’daki makamından kendini çekmek istemesi Husrev ve Tâhirî gibi, kalemleri Kur’ân hattına me’mur olanlar yeni hurûfu yazmamalı Risâle-i Nûr’a ilişenlerin zarar edeceklerine bir işaret Üstâd Hazretlerinin hastalığının bir kısmını Hâfız Ali’nin kendi üzerine alması Ehl-i tarîkati vurdukları aynı silâhlarla Risâle-i Nûr şâkirdlerini vurmayı hedefleyen masonların planının akîm kalması Jandarmaların üzerine kapının kapanması Jandarmalara kapının kapanması latîfesindeki üç zarâfet Bu şiddetli imtihân, elmasların şişelerden ayrılması içindir. Ve bu şiddetli imtihâna girilmesinin iki sebebi var Teheccüd namazıyla sabah namazının sünnetine işaret eden âyetler “Rabbimiz! Nûrumuzu tamamla” meâlindeki âyetin, bu hapsin târihine işareti Eskiden mağaralarda riyâzete çekilenler eğer bu zamanda olsalardı, Risâle-i Nûr şâkirdleri olacaklardı İmâm Gazâlî’nin, bazen ibâdeti âşikâre yapmanın daha efdal olacağına dâir hükmü Arefe gününde bin İhlâs okumaya dâir Musibete şükredilmesinin sebebi Şehriye ve pirinçte görünen bereket Hapisten çabuk kurtulmak fikriyle sadâkatı bırakan bir talebenin şirket-i ma‘neviye hissedarlığını kaybetmesi Bir velî dahi bize hücum etse, bilmeyerek masonlara yardımcı olur Bu şiddetli imtihânda talebeliği bırakamayan Nûr talebelerini nesl-i âtî alkışlayacağı gibi melâikeler de alkışlıyorlar Mevlânâ Hâlid’in cübbesi. Ve vurulan çiçek aşısının Üstâd Hazretlerine zarar vermesi Denizli’nin her yerden ziyâde nûrlara muhtaç olması. Ve Risâle-i Nûr, mahbûsları bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyâde terbiye etmesi Eğer perde-i gayb açılsa ve bu hapis musibetine düşen talebelerin ahvâli görünse Üstâd Hazretlerinin rüyasında talebelere namazda imam olduğunu görmesi ve ta‘bîri Risâle-i Nûr’la, Anadolu’nun sefîne-i Nûh hükmüne girmesi. Ve Nûrlar’ın belâlara karşı sed olması Hapiste ağır şerâit altında kazanılan ziyâde sevab ve fâideler Hapsin samîmî dostlarla görüşmeye vesîle olması Meyve Risâlesi, gizli zındıka komitesine karşı en kuvvetli bir müdâfaa olacak Sakın, sakın birbirinizin kusuruna bakmayınız Çelik gibi metîn Isparta kahramanlarıyla müdâvele-i efkâr ediniz Bu musibetten kurtulmak için sıkı bir tesânüd ile el ele, omuz omuza veriniz Gizli zındıkların planları akîm kalıp yalan çıkması üzerine bir bahane ile setre çalışmaları. Ve “hususî vazîfemiz, ehl-i îmânı i‘dâm-ı ebedîden kurtarmaktır.” Teselliye medâr dört nükte İmâm Şafiî’nin talebe-i ulûma dâir beyânı Yan koğuştaki câsûs. Ve uğrunda çalıştığımız hakîkatin kıymeti Üstâd Hazretlerinin hayatının Isparta devresinin yazılmasını Husrev Efendi’ye havâle etmesi Bu hapsin hakîkî sebebi, Beşinci Şuâ‘ olmadığı Risâle-i Nûr’un kazandırdığı çok büyük ma‘nevî kazançların fiyatı Ehl-i takvâ bir zâtın “Ben sukūt etmişim” demesine mukābil verilen cevab Celcelûtiye’de Âyetü’l-Kübrâ’ya işaret eden fıkranın Denizli Hapsi’ne işareti Bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi, yalnız Meyve ve Müdâfaa Risâleleri’dir Risâle-i Nûr’la kırâaten ve kitabeten iştigāl, sıkıntıyı hafifleştirir. Ve Husrevle Hâfız Ali’nin mümtâz bir vasıfları Bu zamanda ehl-i hakîkat meşrû‘ tarzda dahi olsa, enâniyetini isti‘mâl etmemeli Bu zamanda hizmet-i îmâniyede hâlis bir kardeşimiz, bir velîden ziyâde mevki‘ alıyor Hapisteki talebelerin tesânüdünü gören ehl-i îmânın îmânı kuvvet bulur Risâle-i Nûr’un Eskişehir imtihânında yalnız bir buçuk talebesini kaybetmesi Husrev gibi bekâr olanlar benimle beraber hapiste kalmalarına râzı olsunlar Koca âlem-i İslâmın vazîfesini milyonlar adam yerinde Nûr talebeleri yapıyorlar Bir zaman müslim olmayan bir zât bir çare bulmuş ve tarîkatten hilâfet almış Asıl hüner, kardeşini fenâ gördüğünde onu terk etmeyip, onun ıslahına çalışmaktır Birkaç gündür sizinle konuşmadığımın sebebi, şiddetli ve zehirli bir hastalıktır Husrev’in zelzeleye dâir fıkrasının hulâsası Sakın sakın münâkaşa etmeyiniz. Ve Rusya’da doksan esîr zâbitlerle olan bir hatıra Üstâd ve talebelerin elleri kelepçeli olarak mahkemeye sevk edilmesinin verdiği hiddet münâsebetiyle kalbine gelen ihtâr Hâs rükünlerin fa‘âliyetini bu musibete bir sebeb görüp, onlardan gücenmemek Ankara’ya gönderilen kitaplar, pek kuvvetli hakāikiyle kendini müdâfaa edecek. Eski yazıları güzel olanlar, Cevşenü’l-Kebîr, Evrâd-ı Bahâiye ve Salavât-ı Nûriye’yi yazsınlar Nazarın Üstâd Hazretlerini hasta etmesi Risâle-i Nûr’un tarz-ı beyânını gören, lâkayd kalamaz Hâfız Ali’nin on günlük uzaklıktan üstâdını işitiyor gibi mektûbla cevab vermesi Kuvvetli ve dessâs düşmanlara karşı vahdet ve tesânüdü muhâfaza için beyân edilen beş nokta Hâfız Mehmed ve Seyyid Şefîk’in, onların ölmüş reislerine ve sûretine baş eğmemesi Üstâd Hazretlerinin duâlarından “sâdıkîn” kelimesini çıkarması Üstâd Hazretlerinin Hâfız Ali’nin vefatı münâsebetiyle ta‘ziyesi, onu ve Denizli kabristanını tebrîk etmesi Üstâd Hazretlerinin emânet ettiği yüz elli banknotu geri vermeyen bir câsûs Hâfız Ali ve Mehmed Zühdü’ye hâs üstâdlarının dâiresinde Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin’in ismi yanında duâ etmesi Risâle-i Nûr’u okuyanlar, muannid dahi olsa istifâde ederler Hâfız Ali’nin, aynen hayatta gibi kabrinde Risâle-i Nûr’la meşgul olması Âhirzamandan haber veren müteşâbih hadîslere dâir Hâfız Ali’nin Üstâd Hazretlerinin yerine vefat etmesi ve evliyâ-yı azîme dâiresinde mevki‘ alması Hapisteki haylaz dokuz gencin Risâle-i Nûr’un kerâmetiyle yedikleri tokatlar Hapisten tahliyelerinin te’hîrindeki hayır Talebeler birbirini enâniyetle, sadâkatsizlikle ithâm etmemeli. Ve mecâzî nefs-i emmârenin îzâhı Risâle-i Nûr terbiye etmiyor, diye vesvese etmemeli Müdürün keyfî bir muâmele ile yazıyı yasak etmesi Gazetelerin Nûr talebelerini ehemmiyetli cereyânlarla alâkadarmış gibi göstermeleri Maârif Vekilinin, yüzündeki perdeyi kaldırıp küfr-ü mutlakı göstermesi. Ve onlara teslîm olmak ma‘nevî bir intihârdır Homalı Ali’nin, Hâfız Ali’nin vefatı günlerinde vefat etmesi İki üç talebenin kendilerine buldukları güzel bir teselli Cinlerden de peygamber geldiğine işaret eden âyete dâir bir suâle cevab Risâlelerin mecmûalar hâlinde toplanmasında tecellî eden bir inâyet Risâle-i Nûr, mevti elinde tutup ehl-i dünyanın başına vuruyor. Ve biz onların iki cihanda yaşamalarını arıyoruz. Onlar bizim ölmemizi istiyorlar, bahaneler arıyorlar. Hizbullâh hakkındaki âyetin, on iki seneden beri gālibiyetimizi aynı târihiyle müjdelemesi Hâfız Ali gibi üç talebenin az zamanda yüz senelik hizmetleri Namazı bırakınca tokat yiyen haylaz bir gencin mektubu Ankara’nın mülâyimâne vaz‘iyet alması. Ve da‘vâdan çekilmek büyük hasârettir Ankara ehl-i vukūfunun, Risâle-i Nûr’un âdetâ berâetine karar vermesi. Ve Üstâd hakkında cezbe isnâdında bulunması Husrev Efendi’nin, Üstâdının “İlâhî! Bize ve neslimize nûrunla hayat ver!” duâsına sevinçlerle âmîn demesi Ehl-i vukūfun iyi niyetli raporları ve bazı ufak tenkîdleri Üstâd Hazretlerine mecnunluk isnâdının, hadîsin hükmüne binâen, kemâl-i îmânına delâlet etmesi Üstâd Hazretlerinin, Mevlânâ Hâlid’in cübbesini sebatkâr ve sâdık şâkirdlere giydirmesi Üstâd Hazretlerine nazar isâbet etmesine mukābil, talebelerin şifâ bulması Bu küçük mektublar risâlesi dahi, Meyve ve Müdâfaa Risâleleri gibi ehemmiyetlidir Husrev Efendi’nin, Üstâdının mahkemedeki son sözü hakkında bir mektubu Turancılık komitesinin başımıza geçirmek istediği belâ, başlarına geçirildi Hapisten çıkmadan önce talebelerin birbiriyle tamamen helâlleşmesinin lüzûmu ed-Dâî’nin, Meyve, Müdâfaât ve küçük mektubların âhirinde imza yerinde yazılması

Sayfa 361

Sayfa 362

Sayfa 363

Sayfa 364

Sayfa 365

Sayfa 366

Sayfa 367

Sayfa 368

Sayfa 369

Sayfa 370

Sayfa 371

Sayfa 372

Sayfa 373

Sayfa 374

Sayfa 375

Sayfa 376

Sayfa 377

Sayfa 378

Sayfa 379

Sayfa 380

Sayfa 381

Sayfa 382

Sayfa 383

Sayfa 384

Sayfa 385

Sayfa 386

Sayfa 387

Sayfa 388

Sayfa 389

Sayfa 390

Sayfa 391

Sayfa 392

Sayfa 393

Sayfa 394

Sayfa 395

Sayfa 396

Sayfa 397

Sayfa 398

Sayfa 399

Sayfa 400

Sayfa 401

Sayfa 402

Sayfa 403

Sayfa 404

Sayfa 405

Sayfa 406

Sayfa 407

Sayfa 408

Sayfa 409

Sayfa 410

Sayfa 411

Sayfa 412

Sayfa 413

Sayfa 414

Sayfa 415

Sayfa 416

Sayfa 417

Sayfa 418

Sayfa 419

Sayfa 420

Sayfa 421

Şualar
Item 1 of 61