Yükleniyor...
Risale-i Nur
Dil

ثَلاَثُونَ kelimesinin cifrî hesabı olan bin seksenyedi adedine, yirmi dört gibi cüz’î bir farkla muvâfakat etmesi, elbette ve her halde o Muhbir-i Gaybî’nin bir işâret-i gaybiyesidir. Ve bir nevi‘ mu‘cizât-ı gaybiye­sinin bir lem‘asıdır. İşte bu kısacık hadîsin câmiiyetine sâir cevâmiü’l-kelim olan hadîsler kıyâs edilsin.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَٓا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَٓا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ

YİRMİ SEKİZİNCİ LEM‘A

İkinci Kerâmet-i Aleviye

Eskişehir Hapishânesinde ihtilâttan ve konuşmaktan memnû‘ olduğum zamanda karşımdaki kardeşlerime teselli için yazdığım

kısacık fıkraların bir kısmıdır. (Hâşiye)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Hapsin bir latîf hatırasıdır ki, Risâle-i Nûr gizlenir, fakat sönmez ve söndürülmez. Bir âlem-i ma‘nâda Hazret-i İmâm-ı Alî radıyallâhü anhın ilminden sordum: “ اَحْرُفُ عُجْمٍ سُطِّرَتْ تَسْط۪يرًا demişsin. Muradın nedir?” Dedi: “ عُجْمٍ yani hecevârî, terkîbsiz ve vakıflarda olduğu gibi, rakamvârî şekilsiz harflerdir ki, ‘Latinî hurûfu’dur, lâdînî zamanında taammüm eder.” Sonra sordum: “Ercûze’nde benden bahs ile, ‘Kendini muhâfaza et!’ demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat kendimizi muhâfaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler def‘a daha ehemmiyetli olan Risâle-i Nûr’dan bahs ve işaretin yok mu?” dedim. Dedi: “Yalnız işaret değil, belki Celcelûtiyemde tasrîh ediyorum.” Ben bu cevabdan sonra, kasâid-i Aleviyeden en meşhur ve en ziyâde esrârlı olan Celcelûtiye kasîdesinde bu fıkrayı gördüm: تُقَادُ سِرَاجُ النُّورِ سِرًّا بَيَانَةً  تُقَادُ سِرَاجُ السُّرْجِ سِرًّا تَنَوَّرَتْ Dikkat ettim, sarâhat derecesinde Risâle-i Nûr’a bakar. Ezcümle; Siracü’n-Nûr bir tek fark ile tam ve aynen Risâle-i Nûr’dur. Çünki Siracü’n-Nûr’da (ج ل ا ) ile beraber otuz dört eder. Risâlede ( ل ه ) otuz beş eder ki, bir tek fark var. O tek fark elif’tir. O da bine işaret eder. Hem birinci fıkra cifir ve ebced hesabıyla bin üç yüz elli veya elli iki eder ki, bu tarih_________________________________Hâşiye: Yirmi Sekizinci Lem‘a’nın diğer kısmı, Lem‘alar mecmûasındadır.