Sekizinci Lem`a

Bu risâlenin te’lîfinin iki maksadı Ümmî Sinan’ın dîvânından yapılan şâyân-ı hayret bir tefe’ül Birinci Vecih İkinci Vecih Üçüncü Vecih Dördüncü Vecih Beşinci Vecih Tetimme Said kendi söylüyor Kasîdenin âhirki beytinin talebelere işareti ve Sabri ve Bekir Ağa’yı da göstermesi “Ey nazmımı söyleyen kişi!” meâlindeki fıkrasıyla Risâletü’n-Nûr’a ve Üstâd Hazretlerine işaret etmesi “Sözlerini söyle ve korkma!” meâlindeki fıkrasıyla maddî cihada ve İşârâtü’l-İ‘câz’ı te’lîfe başladığı târihe işaret etmesi Birinci Nokta İkinci Nokta Üçüncü Nokta Kâfîrlerin bir kısmının Şeyh Abdülkādir-i Geylânî’yi inkâr edememeleri Üstâdımız Gavs-ı Geylânî ve Fahru’l-Âlemîn’in(asm) bu teveccühlerinden gaflet etmenin doğru olmadığı Kasîdenin beş satırındaki ilm-i cifirle olan işaretlerin bir hulâsası Birinci Remiz İkinci Remiz Hz. Üstâd Van Kal‘ası’ndan düşerken Şeyh Geylânî’nin himmetiyle muhâfaza olunması Üçüncü Remiz Şeyh Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Bostan’ından Sözler hakkında yapılan latîf bir tefe’ül “Mürîdim beni şarkta veya garbda çağırdığı zaman…” meâlindeki fıkranın Hz. Gavs’ın himmetiyle Eski Said’den Yeni Said’e geçmesi târihine işareti “Sâhil-i selâmete varan kişi Saîd-i Mukarreb’dir…” meâlindeki fıkranın Üstâd Hazretlerine ve bu zamanın şakîlerinden üçünün ismine ve Hülâgū’ya işareti Tevâfukun îmâdan sarâhat derecesine kadar olan mertebelerinin îzâhı Evliyânın büyüklerinden Ahmed-i Câmî Hazretleri’nin “Her dört yüz sene başında mühim bir Ahmed gelir” diye ihbarı Gavs-ı A‘zam’ın, Bedîüzzaman Hazretleri’nin ismini iki yerde açıkça zikretmesinin sebebi Üstâd Hazretlerinin hayatındaki çok hârikaların Gavs-ı A‘zam’ın bir silsile-i kerâmeti olması Zenbilli Ali Cemâlî Efendi’nin Sultan Süleyman Kanunî’ye söylediği hakîkatli bir latîfe Suâl اِسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ âyetinin Kur’ân’ın istikametli bir tefsîri olan Risâle-i Nûr’a ve Hz. Üstâd’ın Kur’ân okumaya başladığı târihe işareti اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ âyetinin de Kur’ân okumaya başladığı târihe, hem Hizbü’l-Kur’ân’ın şimdiki ma‘nevi galebesine ve ilerideki tam galebe edeceklerine işareti Kerâmet-i Gaybiye-i Gavsiyenin bir tetimmesidir “Bütün korku ve şiddet zamanlarında bizi vesîle yap…” meâlindeki fıkranın, hem fitne-i âhirzamanın başlangıcı hem Üstâd’ın velâdet târihi olan 1294 hicri senesini göstermesi Suâl “Sen inâyetin gözü içerisinde korunuyorsun” meâlindeki fıkranın kendisinin ve hatta kendisinden sonra talebelerinin ve eserlerinin de inâyete mazhar olacağına îmâsı Üstâd Hazretlerinin on senede okunan ilimleri üç ayda tahsîl etmesi târihine olan işaret Üstâd Hazretlerinin mücâhedesinin başlangıcına ve bugününe olan işaret

Sayfa 142

Sayfa 143

Sayfa 144

Sayfa 145

Sayfa 146

Sayfa 147

Sayfa 148

Sayfa 149

Sayfa 150

Sayfa 151

Sayfa 152

Sayfa 153

Sayfa 154

Sayfa 155

Sayfa 156

Sayfa 157

Sayfa 158

Sayfa 159

Sayfa 160

Sayfa 161

Sayfa 162

Sayfa 163

Sayfa 164

Sayfa 165

Sayfa 166

Sayfa 167

Sayfa 168

Sayfa 169

Sayfa 170

Sayfa 171

Sayfa 172

Sayfa 173

Sayfa 174

Sayfa 175

Sayfa 176

Sayfa 177

Sayfa 178

Sayfa 179

Sayfa 180

Sayfa 181

Sayfa 182

Sayfa 183

Sayfa 184

Sayfa 185

Sayfa 186

Sayfa 187

Sayfa 188

Sayfa 189

Sayfa 190

Sayfa 191

Sayfa 192

Sayfa 193

Sayfa 194

Sayfa 195

Sayfa 196

Sayfa 197

Sayfa 198

Sayfa 199

Sayfa 200

Sayfa 201

Sayfa 202

Sayfa 203

Sayfa 204

Sayfa 205

Sayfa 206

Sayfa 207

Sayfa 208

Sayfa 209

Sayfa 210

Sayfa 211

Sayfa 212

Sayfa 213

Sayfa 214

Sayfa 215

Sayfa 216

Sayfa 217

Sayfa 218

Sıkke-i Tasdîk-i Gaybî
Item 1 of 77