Onikinci Şuâ‘

Isparta Mahkemesi’ne verilen bir istid‘â Risâle-i Nûr, âsâyişi muhâfaza ediyor Dinsiz bir millet yaşamaz Hâtime Üstâd Hazretlerinin müdâfaasının dayandığı altı esas Beşinci Şuâ‘ın te’lîf sebebi Üç dört esaslık bir i‘tirâznâme Eskişehir Hapishânesi’nde iken “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” suâline Üstâd Hazretlerinin verdiği cevab Çelik gibi metin Isparta mübârek kahramanlarıyla müdâvele-i efkâr ediniz Biz öyle bir hakîkate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak Evvel ve âhir tavsiyemiz, tesânüdünüzü muhâfaza İddiânâmeye karşı i‘tirâznâmenin tetimmesidir Siyâsî cem‘iyet zannı veren üç sebeb Mahkemede son sözüm ed-Dâî Üstâd Hazretlerine, kendi hakkındaki iddiânâmenin verilmemesi Ehl-i vukūf raporuna i‘tirâznâme Elmas kalemli, altın başlı, mu‘cizeli Kur’ân’ın kâtibi Husrev’in dört zelzeleye dâir fıkrası Mahkemeye hitâbdır Dalâlet hesabına Risâle-i Nûr’a ilişenleri i‘dâm-ı ebedî ile mahkûm görüyoruz Hapishâne müdürünün eski yazıyla yazılan iki müdâfaayı kanunsuz müsâdere etmesi Denizli Mahkemesi’nin bütün risâleleri Ankara’daki ehl-i vukūf hey’etine sevk etmesi Ankara ehl-i vukūfunun bütün kuvvetiyle Nûr talebelerini kurtarmak için çalışmaları Üstâd Hazretlerine cinnet-i muvakkate isnâd etmeleri Ankara ehl-i vukūfuna teşekkür mektubu Ehl-i vukūf raporunun sathî birkaç cümlelerine bir küçük îzâh Ankara ehl-i vukūfunun raporundaki on sehiv ve cevabları Üstâd Hazretlerinin son müdâfaası Makam-ı iddiânın aleyhte beyân ettiği asılsız evhâmların kat‘i cevabları İki sebebe binâen Üstâd Hazretlerinin şiddetli şekvâ ve i‘tirâz hakkından vazgeçmesi Gizli komitenin iğfâline kapılmamalarını hâkimlere ihtâr. Ve Risâle-i Nûru ve şâkirdlerini mahkûm etmek doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına geçer Cem‘iyetcilik ithâmına verilen cevab Müdâfaâtın zeyli “Ne için kıyafetini değiştir miyorsun?” sorusuna cevab Kur’ân esas ve imam olup, Hıristiyanlık ona tâbi‘ olacaktır Emirdağ’daki talebelere hitâben Kendi kendime bir hasbihâldir Risâle-i Nûr ve hakîkî şâkirdleri elli sene sonra gelen nesl-i âtîye gāyet büyük bir hizmet ediyor Müellifin samîmî, hasbî, din esaslarından hiç ayrılmadığına ve emniyeti ihlâl etmediğine dâir Ankara ehl-i vukūfunun ittifâkla verdikleri raporun sûreti Denizli Mahkemesi’nin ittifâkla verdikleri berâet kararının sûreti Denizli ehl-i vukūfunun raporu Husrev’in Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesi Hâfız Ali’nin Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesi Üstâd Hazretlerinin hey’et-i vekîleye bir teşekkürü ve bir şekvâsı Üstâd Hazretlerinin kıyafeti hakkındaki müdâfaası Salahaddin Çelebi’nin müdâfaası Milaslı Halil İbrahim’in ifadesi Kastamonulu İhsân Sırrı’nın müdâfaası İnebolulu Ahmed Nazîf Çelebi’nin müdâfaası İstanbullu Emin Efendi’nin müdâfaası Çaycı Emin’in ifadesi Kastamonulu Hilmi Bey’in ifadesi Kastamonulu Mehmed Feyzî’nin ifadesi Taşköprülü Sâdık Bey’in müdâfaası Ahmed Feyzî’nin müdâfaası Atabeyli Tâhirî’nin ifadesi Atabeyli Abdullah Efendi’nin ifadesi Sav karyesinden Mustafa Çavuş’un ifadesi

Sayfa 263

Sayfa 264

Sayfa 265

Sayfa 266

Sayfa 267

Sayfa 268

Sayfa 269

Sayfa 270

Sayfa 271

Sayfa 272

Sayfa 273

Sayfa 274

Sayfa 275

Sayfa 276

Sayfa 277

Sayfa 278

Sayfa 279

Sayfa 280

Sayfa 281

Sayfa 282

Sayfa 283

Sayfa 284

Sayfa 285

Sayfa 286

Sayfa 287

Sayfa 288

Sayfa 289

Sayfa 290

Sayfa 291

Sayfa 292

Sayfa 293

Sayfa 294

Sayfa 295

Sayfa 296

Sayfa 297

Sayfa 298

Sayfa 299

Sayfa 300

Sayfa 301

Sayfa 302

Sayfa 303

Sayfa 304

Sayfa 305

Sayfa 306

Sayfa 307

Sayfa 308

Sayfa 309

Sayfa 310

Sayfa 311

Sayfa 312

Sayfa 313

Sayfa 314

Sayfa 315

Sayfa 316

Sayfa 317

Sayfa 318

Sayfa 319

Sayfa 320

Sayfa 321

Sayfa 322

Sayfa 323

Sayfa 324

Sayfa 325

Sayfa 326

Sayfa 327

Sayfa 328

Sayfa 329

Sayfa 330

Sayfa 331

Sayfa 332

Sayfa 333

Sayfa 334

Sayfa 335

Sayfa 336

Sayfa 337

Sayfa 338

Sayfa 339

Sayfa 340

Sayfa 341

Sayfa 342

Sayfa 343

Sayfa 344

Sayfa 345

Sayfa 346

Sayfa 347

Sayfa 348

Sayfa 349

Sayfa 350

Sayfa 351

Sayfa 352

Sayfa 353

Sayfa 354

Sayfa 355

Sayfa 356

Sayfa 357

Sayfa 358

Sayfa 359

Sayfa 360

Sayfa 361

Şualar
Item 1 of 99