Semâvât ve ecrâm-ı semâviyenin vahdete delâletleri Cevv-i semânın ve yağmur gibi hâdisât-ı cevviyenin vahdete delâletleri Küre-i arzın ve baharın vahdete delâletleri Denizlerin ve nehirlerin vahdete delâletleri Dağlar ve sahrâların vahdete delâletleri Eşcâr ve nebâtâtın vahdete delâletleri Hayvanât ve tuyûrun vahdete delâletleri Enbiyâların vahdete delâletleri Asfiyâ ve sıddîkînin vahdete delâletleri Evliyâların vahdete delâletleri Melâikenin vahdete delâletleri Müstakîm ve münevver akılların ve selîm ve nûrânî kalblerin vahdete delâletleri Vahyin beş hakîkati ve vahdete delâletleri Vahiy ve ilhâmın iki farkı İlhâmın dört nev‘i Muhammed-i Arabî’nin (asm) sıdkına şehâdet eden dokuz küllî delil Habîbullâh’ın (asm) vahdete şehâdetini te’yîd eden üç büyük icmâ‘ Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın vahdete delâleti ve büyüklüğünü gösteren altı nokta Kâinâtın hey’et-i mecmûasının vahdete şehâdeti Hudûs delilinin vahdete şehâdeti İmkân delilinin vahdete şehâdeti Teâvün hakîkatinin vahdete şehâdeti İkinci Huccet-i Îmâniye Dördüncü Huccet-i Îmâniye Altıncı Huccet-i Îmâniye Yedinci Huccet-i Îmâniye Sekizinci Huccet-i Îmâniye Semâvât ve ecrâm-ı semâviyenin vahdete şehâdetleri Cevv-i semânın bulutlarıyla, rüzgâr ve yağmurlarıyla vücûb-u vücûd ve vahdete şehâdeti Küre-i arzın bütün mahlûkātıyla ve ahvâliyle, vahdet ve mevcûdiyet-i İlâhiyeye şehâdeti Denizler ve nehirlerin vücûb-u vücûd ve vahdete şehâdetleri Dağların vücûb-u vücûd ve vahdete şehâdeti Zemindeki bütün ağaçların ve nebâtâtın vücûb-u vücûd ve vahdete şehâdeti İnsan ve hayvanâtın vücûb-u vücûda ve sıfât-ı İlâhiyenin tahakkukuna şehâdeti Kâinâtın en müntehab neticesi olan hayat-ı insaniyenin âlem-i bekāya gideceği Hayvanların ruhları dahi bâki âleme gideceği ve herbir nev‘in arasıra isti‘mâl için birtek cesedinin bulunacağı Enbiyâ, evliyâ ve asfiyânın keşfiyât ve ilhâmlarının ve kütüb-ü mukaddesenin vahdaniyet ve haşre şehâdetleri ! يَا رَبّ۪ي وَ يَا رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرَض۪ينَ ! يَا خَالِق۪ي وَيَا خَالِقَ كُلِّ شَئٍ duâsı Onuncu Huccet-i Îmâniye On Birinci Huccet-i Îmâniye
Yirmi Yedinci Mektub’un mukaddimesi Yirmi Sekizinci Mektub’un Yedinci Mes’elesi Mektub 1 Mektub 2 Mektub 3 Mektub 4 Mektub 5 Mektub 6 Mektub 7 Mektub 8 Mektub 9 Mektub 10 Mektub 11 Mektub 12 Mektub 13 Mektub 14 Mektub 15 Mektub 16 Mektub 17 Mektub 18 Mektub 19 Mektub 20 Mektub 21 Mektub 22 Mektub 23 Mektub 24 Mektub 25 Mektub 26 Mektub 27 Mektub 28 Mektub 29 Mektub 30 Mektub 31 Mektub 32 Mektub 33 Mektub 34 Mektub 35 Mektub 36 Mektub 37 Mektub 38 Mektub 39 Mektub 40 Mektub 41 Mektub 42 Mektub 43 Mektub 44 Mektub 45 Mektub 46 Mektub 47 Mektub 48 Mektub 49 Mektub 50 Mektub 51 Mektub 52 Mektub 53 Mektub 54 Mektub 55 Mektub 56 Mektub 57 Mektub 58 Mektub 59 Mektub 60 Mektub 61 Mektub 62 Mektub 63 Mektub 64 Mektub 65 Mektub 66 Mektub 67 Mektub 68 Mektub 69 Mektub 70 Mektub 71 Mektub 72 Mektub 73 Mektub 74 Mektub 75 Mektub 76 Mektub 77 Mektub 78 Mektub 79 Mektub 81 Mektub 82 Mektub 83 Mektub 84 Mektub 85 Mektub 86 Mektub 87 Mektub 88 Mektub 89 Mektub 90 Mektub 91 Mektub 92 Mektub 93 Mektub 94 Mektub 95 Mektub 96 Mektub 97 Mektub 98 Mektub 99 Mektub 100 Mektub 101 Mektub 102 Mektub 103 Mektub 104 Mektub 105 Mektub 106 Mektub 107 Mektub 108 Mektub 109 Mektub 110 Mektub 111 Mektub 112 Mektub 113 Mektub 114 Mektub 115 Mektub 116 Mektub 117 Mektub 118 Mektub 119 Mektub 120 Mektub 121 Mektub 122 Mektub 123 Mektub 124 Mektub 125 Mektub 126 Mektub 127 Mektub 128 Mektub 129 Mektub 130 Mektub 131 Mektub 132 Mektub 133 Mektub 134 Mektub 135 Mektub 136 Mektub 137 Mektub 138 Mektub 139 Mektub 140 Mektub 141 Mektub 142 Mektub 143 Mektub 144 Mektub 145 Mektub 146 Mektub 147 Mektub 148 Mektub 149 Mektub 150 Mektub 151 Mektub 152 Mektub 153 Mektub 154 Mektub 155 Mektub 156 Mektub 157 Mektub 158 Mektub 159 Mektub 160 Mektub 161 Mektub 162 Mektub 163 Mektub 164 Mektub 165 Mektub 166 Mektub 167 Mektub 168 Mektub 169 Mektub 170 Mektub 171 Mektub 172 Mektub 173 Mektub 174 Mektub 175 Mektub 176 Mektub 177 Mektub 178 Mektub 179 Mektub 180 Mektub 181 Mektub 182 Mektub 183 Mektub 184 Mektub 185 Mektub 186 Mektub 187 Mektub 188 Mektub 189 Mektub 190 Mektub 191 Mektub 192 Mektub 193 Mektub 194 Mektub 195 Mektub 196 Mektub 197 Mektub 198 Mektub 199 Mektub 200 Mektub 201 Mektub 202 Mektub 203 Mektub 204 Mektub 205 Mektub 206 Mektub 207 Mektub 208 Mektub 209 Mektub 210 Mektub 211 Mektub 212 Mektub 213 Mektub 214 Mektub 215 Mektub 216 Mektub 217 Mektub 218 Mektub 219 Mektub 220 Mektub 221 Mektub 222 Mektub 223 Mektub 224 Mektub 225 Mektub 226 Mektub 227 Mektub 228 Mektub 229 Mektub 230 Mektub 231 Mektub 232 Mektub 233 Mektub 234 Mektub 235 Mektub 236 Mektub 237 Mektub 238 Mektub 239 Mektub 240 Mektub 241 Mektub 242 Mektub 243 Mektub 244 Mektub 245 Mektub 246 Mektub 247 Mektub 248 Mektub 249 Mektub 250 Mektub 251 Mektub 252 Mektub 253 Mektub 254 Mektub 255 Mektub 256 Mektub 257 Mektub 258 Mektub 259 Mektub 260 Mektub 261 Mektub 263 Mektub 264 Mektub 265 Mektub 266 Mektub 269 Mektub 270 Mektub 271 Mektub 272 Mektub 273 Mektub 275 Mektub 276 Mektub 277 Mektub 278 Mektub 279 Mektub 280 Mektub 281 Mektub 282 Mektub 283 Mektub 284 Mektub 285 Mektub 286 Mektub 287 Mektub 288 Mektub 289 Mektub 290 Mektub 291 Mektub 292 Mektub 293 Mektub 294 Mektub 295 Mektub 296 Mektub 297 Mektub 298 Mektub 299
Câzibedâr bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhâveredir Kabre girmek üç yol iledir Hazret-i Peygamber’in(asm) terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan, ecnebî dinsizleri gibi de olamaz Dünyanın lezzetini ve saadetini isterseniz, meşrû‘ dâiredeki keyfe iktifâ ediniz. O, keyfinize kâfidir Bir zaman Eskişehir Hapishanesinin penceresinde oturmuştum Âhirzamanın en dehşetli ve en câzibedâr fitnesi, kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor O fitneyi ateşlendiren ve ta‘lîm eden irtidâdkâr bir şahs-ı ma‘nevî, önümde tecessüm etti Hem deme ki Ehl-i dalâlet bir dakikaya bir sene kadar şiddetli hissiyâtla müteveccih olduğu için, ehl-i diyânete muvakkaten tefevvuk eder Birden ihtar edilen bir mes’ele-i mühimme Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, tâife-i nisâiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivâyetlerinden anlaşılıyor Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbîh, bir ders ve bir ihtârdır Eğer siz dâire-i meşrûada kalmazsanız, gençliğiniz zâyi‘ olup başınıza çok ziyâde belâlar ve elemler getirecek Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı îmân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz Meselâ, burada gözümüz önünde bir darağacı dikilmiş. Onun yanında da pek büyük ikrâmiye biletleri veren bir piyango dâiresi var Sefâhette gitmiş bir gençliğin âkıbetini anlamak için hastanelerden, hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz Risâle-i Nûr talebeleri tarafından sorulan bir suâle cevab Cihan harbinden daha büyük bir hâdise Ecel elinden terhîs tezkeresini alan kırk adamdan bir adam kazanabilmiş, otuz dokuzu kaybetmiş Risâle-i Nûr bu asırda âhireti kazanmak da‘vâsında bir dava vekilidir Leyle-i Kadir’de ihtâr edilen bir mes’ele-i mühimme Rûy-u zeminin geniş kıt‘aları ve büyük hükûmetleri Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ı arayacaklar Nûr şâkirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük birer dershane-i Nûriye açmak lâzımdır Yedinci Recâ Ankara Kal‘asının başında iken altı cihetten gelen karanlıkların îmândan gelen nûrlarla aydınlanması Altıncı Mesele Her bir fen, kendi lisân-ı mahsûsuyla mütemâdiyen Allah’dan bahsedip, Hâlikı tanıttırıyorlar Dokuzuncu Şuâ‘ Hüve Nüktesi Siyah Dut’un Bir Meyvesi Bazı İslâm ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları münâsebetiyle yazılan bir tebrîk mektubu Yeniden hatt-ı Kur’ânî’ye bir nümûne-i müsâade ve Risâle-i Nûr’un ta‘kîb ettiği maksadına bir vesîle Prens Bismark’ın Kur’ân ve Peygamber(asm) hakkındaki şehâdeti Prens Bismark’ın beyânatına dâir talebelerin mektubu Dua
Ehl-i îmân âhiret hemşirelerim olan kadınlar tâifesiyle bir muhâveredir İhtiyâr kadınlara ehemmiyetli bir müjde ve bekâr kalmak isteyen genç kızlara bir ihtâr Âhirzamanda kuvvetli îmân, ihtiyâr kadınlarda bulunur ki, “Dindar ihtiyâr kadınların dinine tâbi‘ olun” diye hadîs ferman etmiş İzdivâca sevk eden üç sebeb var Nûr şâkirdlerinden olan kızlar tam muvâfık ve dindar ve ahlâklı bir zevc bulmadan kendini açık saçıklıkla satmasınlar Genç nûrcu kızlara âit mektubun eki Gāyet ehemmiyetli bir hakîkate gāyet kısa bir işaret Bazı ehâdîs-i şerîfe ile işaret var ki; “Âhirzamanda kadınlar tâifesinde hakāik-i îmâniye ziyâde inkişâf edecek” Bir hadîs-i şerîf ferman ediyor ki “Neden sünnet-i seniyeye muhâlif olarak mücerred kaldın, yani evlenmedin?” suâline cevab Bir sünnet yüzünden yüz günaha girilmez Nûr Talebelerinden bir tabakanın, ömürlerinin muvakkat bir kısmında bekâr kalmalarının lüzûmu Hâneleriniz bir küçük medrese-i nûriye, bir mekteb-i irfân olsun Altıncı Söz
Tenbîh İfâdetü’L-Merâm Kur’ân Nedir? Ta‘rîfi Nasıldır?
Kur’ân’da Besmele gibi bazı âyetlerin çok tekrarının hikmeti
Birinci Sahîfe İkinci Sahîfe Asr-ı saadet ve Ceziretü’l-Arab’ın delâleti İstikbâl sahîfesinin delâleti Şerîat-ı İslâmiye’nin mümtâz husûsiyetlerinin delâleti Birincisi İkincisi Ecnebî Feylesofların Kur’ân-ı Kerîm Hakkındaki Şehâdetleri Prens Bismarck’ın beyânâtı Doktor Moris’in beyânâtı Doktor Moris’in ikinci beyânâtı Mister John Davenport’un beyânâtı Amerikalı meşhur Carlyle’ın beyânâtı Edward Gibbon’un beyânâtı Marmadüke’ün beyânâtı Levazaune’un beyânâtı Müsteşrik Sedio’nun beyânâtı Doktor Johnson’un beyânâtı Doktor City Youngest’ın beyânâtı Corselle’in beyânâtı Rodwell’in beyânâtı Gaston Care’in beyânâtı Alman âlimlerinden müsteşrik Jochahim Du Rulph’ın beyânâtı Sembires Encyclopedia nâmıyla intişâr eden İngilizce (Muhît-i Maârif)’de, Müslümanlık’dan şu suretle bahsolunmaktadır Profesör Edward Monte’nin beyânâtı Nûr’un yüksek bir talebesi olan Mehmed Kayalar’ın mahkemedeki müdâfaasından takrîz suretinde buraya alınan bir parça Duâ
Mektub 4 Mektub 9 Mektub 13 Mektub 18 Mektub 20 Mektub 21 Mektub 31 Mektub 32 Mektub 36 Mektub 41 Mektub 42 Mektub 45 Mektub 50 Mektub 52 Mektub 53 Mektub 60 Mektub 64 Mektub 70 Mektub 72 Mektub 80 Mektub 81 Mektub 82 Mektub 85 Mektub 86 Mektub 92 Mektub 93 Mektub 95 Mektub 96 Mektub 99 Mektub 104 Mektub 105 Mektub 106 Mektub 110 Mektub 112 Mektub 114 Mektub 116 Mektub 117 Mektub 119 Mektub 131 Mektub 134 Mektub 135 Mektub 137 Mektub 139 Mektub 140 Mektub 145 Mektub 148 Mektub 152 Mektub 156 Mektub 162 Mektub 163 Mektub 166 Mektub 167 Mektub 169
Birinci Lem‘a Beşinci Lem‘a Sekizinci Lem‘a
On Sekizinci Lem‘a
1- Sineklerin gāyet hikmetli vazîfelerine dâir bir nükte 2- Kudret hazineleri kâf-nûn’dadır ve Kur’ân hurûfâtı ile maddî ilaç gibi şifâ ve başka maksadların hâsıl olması 3- Kelimât-ı İlâhiye nihâyetsizdir 4- Demirin semâdan indirildiğini beyân eden âyetin tefsîri 5- Sekiz nevi‘ hayvânât-ı mübârekenin cennetten indirildiğini beyân eden âyetin tefsîri Eskişehir Hapsi’nde Üstâd Hazretlerinin talebelerine yazdığı muhtelif mektublar 6- Hapisteki talebeleri teselli için yazılan bir mektub 7- Bir düstûr 8- Mahkeme müdâfaâtının bir parçası 9- Üstâd Hazretlerinin talebelerini iki küçük mes’elede tenkîdkârâne îkāz etmesi 10- Risâle-i Nûr’un müdâfaa ve muhâfazasından herkes çekilse dahi beş kişinin çekilmemesi gerektiği 11- Risâle-i Nûr’un yedi Mesnevî kadar şerîf olduğu 12- Nûr talebelerinin hıfz-ı İlâhî altında olduğu 13- Sıkıntı, ruh darlığı ve sâir sebeblerle arkadaşlardan sudûr eden fenâ sözlerle birbirinize küsmeyiniz 14- Ehl-i isyân hakkında gelen bir âyetin Eskişehir Hapsi’ne olan işârâtı ve ilim talebelerinin fazîletine dâir Sa‘dî-i Şîrâzî’nin bir müşâhedesi 15- İki küçük hikâye 16- İyilik içinde muaccel bir mükâfât ve fenâlık içinde muaccel bir mücâzât vardır 17- Cenâb-ı Hakk’ın insanlardan rızık istemediğini beyân eden âyetin tefsîri 18- Uykunun üç nev‘ine dâir 19- Salavâtın ehemmiyetine dâir latîf bir nükte 20- Vahdetü’l-Vücûd meşrebini bu asırda telkîn etmenin ciddî zarar vereceği 21- Muhyiddîn-i Arabî hakkındaki bir münâkaşaya dâir 22- Bayramlarda zikir ve ibâdete ziyâde teşvîkin sırrı 23- Nefs-i emmâreye dâir 24- Kısa bir zamandaki küfre mukābil, ebedî bir azab nasıl adâlet olur? 25- Yüz altmış üçüncü madde hakkında latîf bir tevâfuk 26- Risâle-i Nûrların “Elmas-Cevher-Nûr” olduğuna dâir Şefîk’in mektubu 27- Zekâî’nin rüyası ve Halil İbrâhim’in şiiri 28- Cinnîlerin, semâdan haber çalmaya çalışmaları ve bir kısım ehl-i velâyetin cennetten meyveler almasına dâir üç suâl
Yirmi Dokuzuncu Lem‘a
İkinci Mektub Dördüncü Mektub Beşinci Mektub Altıncı Mektub Yedinci Mektub Sekizinci Mektub On Yedinci Mektub On Dokuzuncu Mektub Yirmi Birinci Mektub Yirmi Yedinci Mektub Münâzarât Hutbe-i Şâmiye Birinci Kelime İkinci Kelime Üçüncü Kelime Dördüncü Kelime Beşinci Kelime Altıncı Kelime İkinci Zeyl Duâ
Lem‘alar Risâlesi Reşhalar Risâlesi Lâsiyyemâlar Katre Risâlesi İfâde-i Merâm Birinci Bâb Mukaddeme Birinci Hakîkat İkinci Hakîkat Üçüncü Hakîkat Dördüncü Hakîkat Nokta 1 Nükte 2 Nokta 2 Nükte 3 Nokta 3 Nükte 4 Nokta 4 Nükte 5 Nokta 5 İ‘tizâr Fihrist Duâ
Leyle-i Kadir’de kalbe gelen bir hakîkat Âhirzamanda gelecek olan Hazret-i Mehdî ve üç vazîfesi Risâle-i Nûr’a âit kerâmetlerin izhâr edilmesinin hikmetleri Risâle-i Nûr’un makbûliyetine imza basan gaybî işaretlerden birinci parça İşârât-ı Kur’âniye ve üç kerâmet-i Aleviye ve kerâmet-i Gavsiye hakkında bir tenbîh ve bir ihtâr Bedîüzzaman Hazretleri’nin müceddidliğini, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî(ks) ile mukāyese ederek gösteren bir mektub Risâle-i Nûr’un bereketiyle Isparta’ya kesretle yağmur yağması Risâle-i Nûr’un bereketiyle Barla’ya yağmur yağmasına dâir iki hâdise Risâle-i Nûr’un hakkāniyetini gösteren bir kısım sâdık rüyalar ve tevâfuklara dâir bir mektub Isparta evliyâsından Topal Şükrü Efendi’nin kerâmetkârâne birinci harb-i umûmîden haber vermesi ve Üstâd Hazretlerini Isparta’nın imdâdına çağırması Nûr şâkirdlerinin Risâle-i Nûr’a gelen bir hücumu önceden hissetmeleri Medâr-ı ibret bir hâdise Risâle-i Nûr’un sâdık talebelerinin îmânla kabre gireceklerine ve ehl-i cennet olacaklarına dâir iki emâre İhtiyâr bir talebenin Risâle-i Nûr’u yazarken hüsn-ü hâtime ile vefat etmesi. Ve ihtiyaç olmadığı için dökülen siyah bir mürekkebin kırmızıya dönmesi Risâle-i Nûr’un îmân ve tevhîd için külli tahşîdâtlarının hikmeti Risâle-i Nûr hizmetinde görülen bir kısım tevâfukāt ve inâyât ile hizmette kusur edenlerin yedikleri tokatlar Risâle-i Nûr’un bir kerâmeti olarak suhûletle intişâr etmesi. Ve bir farenin Risâle-i Nûr’a bir hizmeti Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’daki tekrârâtın hikmetleri Risâle-i Nûr’da dahi cereyân etmesi. Ve İmâm-ı Ali’nin(ra) Âyetü’l-Kübrâ Risâlesi’ne ziyâde ehemmiyet vermesinin sırrı Risâle-i Nûr’un kerâmetiyle rızıkta görülen bereketten dört-beş numûneyi ve bir inâyeti bahseden bir fıkra Mehmed Feyzi’nin yediği şefkat tokadıdır. Üstâdım bana Isparta kahramanlarına benzemek isteyenlerin tam onlar gibi olması lüzûmu Husrev’in Isparta’daki Nûr talebelerinin şâyân-ı şükrân hizmetlerini bahseden fıkrası Hulûsi Bey’in, On Dokuzuncu Mektub’a âit bir kerâmeti beyân eden fıkrası Sırr-ı İnnâ A‘taynâ’daki istihrâcın geniş bir dâirede zuhûr etmesi Husrev’in Risâle-i Nûr hizmetinin bir kısım kerâmetlerine dâir fıkrası Isparta evliyâlarından Osman Hâlidî Hazretleri’nin, Bedîüzzaman Hazretleri’nden kerâmetkârâne haber vermesi Risâlelerdeki tevâfukāta ziyâde ehemmiyet verilmesinin sırrı Mehdî dahi şimdi gelse, siyâsetten ferâgat edeceği ve Mehdî’nin üç vazîfesi Husrev’in, Risâle-i Nûr’un bütün ihtiyaçlara kâfî geldiğini beyân eden fıkrası Kâtib Osman’ın rüyası Karadağ’ın Bir Meyvesi Dağ Meyvesi Nüktesi’ne bir hâşiye Fil Sûresi’nin ikinci harb-i umûmîye ve tarz-ı cereyânına işaretleri Risâle-i Nûr’un serbestiyeti münâsebetiyle Leyle-i Regāib ve Mi‘râc’da yağmurun gelmesi. Ve serçe ve kuddüs kuşlarının Risâle-i Nûr’a alâka göstermeleri Küçük Husrev Feyzi’nin, Üstâd Hazretlerinin inşirâh-ı sadır târihini, bir âyetten istihrâcı Sûre-i Mâide’nin on beşinci âyetinin Risâle-i Nûr’a işareti Üstâd Hazretlerini gıybet eden bir hoca hakkında yazılan bir mektub Sûre-i Hucurât’taki gıybet âyetinin mezkûr gıybetten târihiyle haber vermesi Risâle-i Nûr’a işaret eden âyetlerin nasıl telakkî edilmesi gerektiğine dâir bir mektub Üstâd Hazretlerinin onuncu def‘a zehirlenmesi. Ve şâkirdlerin sadâkatleri
Birincisi İkincisi Üçüncüsü
Hz. Ali’nin(ra) bir ma‘nâ âleminde, Latin hurûfunu şekilleriyle Üstâd’a ta‘rîf etmesi تُقَادُ سِرَاجُ السُّرْجِ سِرًّا تَنَوَّرَتْ  تُقَادُ سِرَاجُ النُّورِ سِرًّا بَيَانَةً fıkrasının Eskişehir hapsine ve bazı mühim târihlere işareti مَدَي الدَّهْرِ وَالْأَيَّامِ يَا نُورُ جَلْجَلَتْ  اَقِدْ كَوْكَب۪ي بِالْأِسْمِ نُورًا وَ بَهْجَةً fıkrasının Risâle-i Nûr’a işareti Üstâd Hazretleri’nin Celcelûtiye’yi, Üveysî bir tarzda İmâm-ı Gazâlî’den(ks) ders alması فَيَا حَامِلَ الْأِسْمِ الَّذ۪ي جَلَّ قَدْرُهُ fıkrasının Üstâd’ın isimlerine ve korkulu bir zamana işaretleri Aynı fıkranın birinci harb-i umûmîye ve Üstâd Hazretlerinin en korkunç zamanına işareti Hâşiye Bu üç güz mevsiminde medâr-ı teselli olarak görülen üç kerâmet Üstâd Hazretlerinin doksan üç harbi senesinde tevellüdüne ve husûmet ettiği adamların isimlerine olan işaretler Hâşiye Hareket Ordusu’ndan firar edip İzmit’e geldiği târihe; ve seccâdesinin altından çok büyük bir akrebin çıkması târihine olan işaretler Van’daki Başit Dağı’nda bir kurdun yanına gelip ona ilişmediği târih ile; gençliğinde kendisine kılıç ve hançerle hücum edilmesi târihlerine olan işaretler Doksan üç harbine ve müellifin doğum târihine bir fıkranın işareti Kerâmet-i Aleviye’nin neticesi
Bu risâlenin te’lîfinin iki maksadı Ümmî Sinan’ın dîvânından yapılan şâyân-ı hayret bir tefe’ül Birinci Vecih İkinci Vecih Üçüncü Vecih Dördüncü Vecih Beşinci Vecih Tetimme Said kendi söylüyor Kasîdenin âhirki beytinin talebelere işareti ve Sabri ve Bekir Ağa’yı da göstermesi “Ey nazmımı söyleyen kişi!” meâlindeki fıkrasıyla Risâletü’n-Nûr’a ve Üstâd Hazretlerine işaret etmesi “Sözlerini söyle ve korkma!” meâlindeki fıkrasıyla maddî cihada ve İşârâtü’l-İ‘câz’ı te’lîfe başladığı târihe işaret etmesi Birinci Nokta İkinci Nokta Üçüncü Nokta Kâfîrlerin bir kısmının Şeyh Abdülkādir-i Geylânî’yi inkâr edememeleri Üstâdımız Gavs-ı Geylânî ve Fahru’l-Âlemîn’in(asm) bu teveccühlerinden gaflet etmenin doğru olmadığı Kasîdenin beş satırındaki ilm-i cifirle olan işaretlerin bir hulâsası Birinci Remiz İkinci Remiz Hz. Üstâd Van Kal‘ası’ndan düşerken Şeyh Geylânî’nin himmetiyle muhâfaza olunması Üçüncü Remiz Şeyh Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Bostan’ından Sözler hakkında yapılan latîf bir tefe’ül “Mürîdim beni şarkta veya garbda çağırdığı zaman…” meâlindeki fıkranın Hz. Gavs’ın himmetiyle Eski Said’den Yeni Said’e geçmesi târihine işareti “Sâhil-i selâmete varan kişi Saîd-i Mukarreb’dir…” meâlindeki fıkranın Üstâd Hazretlerine ve bu zamanın şakîlerinden üçünün ismine ve Hülâgū’ya işareti Tevâfukun îmâdan sarâhat derecesine kadar olan mertebelerinin îzâhı Evliyânın büyüklerinden Ahmed-i Câmî Hazretleri’nin “Her dört yüz sene başında mühim bir Ahmed gelir” diye ihbarı Gavs-ı A‘zam’ın, Bedîüzzaman Hazretleri’nin ismini iki yerde açıkça zikretmesinin sebebi Üstâd Hazretlerinin hayatındaki çok hârikaların Gavs-ı A‘zam’ın bir silsile-i kerâmeti olması Zenbilli Ali Cemâlî Efendi’nin Sultan Süleyman Kanunî’ye söylediği hakîkatli bir latîfe Suâl اِسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ âyetinin Kur’ân’ın istikametli bir tefsîri olan Risâle-i Nûr’a ve Hz. Üstâd’ın Kur’ân okumaya başladığı târihe işareti اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ âyetinin de Kur’ân okumaya başladığı târihe, hem Hizbü’l-Kur’ân’ın şimdiki ma‘nevi galebesine ve ilerideki tam galebe edeceklerine işareti Kerâmet-i Gaybiye-i Gavsiyenin bir tetimmesidir “Bütün korku ve şiddet zamanlarında bizi vesîle yap…” meâlindeki fıkranın, hem fitne-i âhirzamanın başlangıcı hem Üstâd’ın velâdet târihi olan 1294 hicri senesini göstermesi Suâl “Sen inâyetin gözü içerisinde korunuyorsun” meâlindeki fıkranın kendisinin ve hatta kendisinden sonra talebelerinin ve eserlerinin de inâyete mazhar olacağına îmâsı Üstâd Hazretlerinin on senede okunan ilimleri üç ayda tahsîl etmesi târihine olan işaret Üstâd Hazretlerinin mücâhedesinin başlangıcına ve bugününe olan işaret
Üstâd Hazretlerinin hastalığı hakkında yazılan bir mektub Namaz tesbîhâtının fazîleti Risâle-i Nûr talebelerinin vazîfesi hizmettir ve vazîfe-i İlâhiyeye karışmamaktır En yüksek maksad olan hakāik-i îmâniyenin, esrâr-ı gaybiyeden yüz derece daha ehemmiyetli olduğu Hz. Üstâd’ın âlem-i gaybdan bir terfî‘ fermanı aldıklarına dâir gördüğü bir rüya Üstâd Hazretlerinin gördüğü diğer bir rüya ve sâdık rüyaların kaderin varlığına delâleti Risâle-i Nûr talebeleri mâbeynindeki şirket-i ma‘neviye sırrıyla elde edilen büyük kazanç Risâle-i Nûr’un küçük ve ma‘sûm şâkirdleri hakkında Risâle-i Nûr’un sâdık şâkirdlerine kazandırdığı büyük kârlara mukābil onlardan istediği fiyat Otuzuncu ve Otuz İkinci Sözler’deki latîf bir tevâfuka işaret eden bir fıkra Risâle-i Nûr’a yapılan bir hücumun, Hz. Ali ve Gavs-ı A‘zam gibi büyüklerin ma‘nevî tasarrufuyla akîm kalması Aynı hücum vaktinde Üstâd Hazretlerinin talebelerini hâdiseden haberdar imiş gibi îkāz etmesi Hulûsi Bey’in Risâle-i Nûr’un kıymet ve ehemmiyetini beyân eden bir mektubu Halil İbrahim’in Risâle-i Nûr’a hitâben yazdığı bir fıkra Beşinci Şuâ‘ın hükûmetin eline geçmesi münâsebetiyle yazılan bir mektub Risâle-i Nûr’un mühim bir rüknü olan Hâfız Ali’nin bir fıkrası Risâle-i Nûr şâkirdlerinin şahs-ı ma‘nevisi bu zamanda bir ferd-i ferîd hükmündedir Risâle-i Nûr’un bu asrın ehemmiyetli, ma‘nevî ve ilmî bir mürşidi olduğu Risâle-i Nûr’un verdiği zevk ve şevk, îmân ve iz‘ânın çok kuvvetli olmasının sebebi Birinci Mes’ele İkinci Mes’ele Üstâd Hazretlerinin ikinci harb-i umûmîyle hiç alâkadar olmamasının hikmeti Üstâd Hazretlerinin talebelerini siyâset cereyânlarından uzak durmaları noktasında îkāzı Hz. Mehdî ve müceddidlik hakkında bir mektub Risâle-i Nûr’un şahs-ı ma‘nevisi ferîd makamının mazharıdır Risâle-i Nûr yüze yakın din tılsımlarını hal ve keşif etmiştir Salâhaddin Çelebi’nin geçirdiği bir trafik kazası münâsebetiyle yazdığı fıkrası Kur’ân’ın beşere büyük bir hediyesi olan teselliyi Risâle-i Nûr’un göstermesi Risâle-i Nûr’un mesâil-i istikbâliyedeki beyânâtının ta‘bîre muhtaç olmasındaki hikmet Risâle-i Nûr’un berekete sebeb olması gibi, aleyhinde çalışanların da tokat yemesi Feyzi ile Emin’in Risâle-i Nûr’un hizmetinde müşâhede ettikleri bir kısım tevâfukāt Müsâdere edilen risâleleri mahkemeden alarak getiren Hâfız Mustafa’ya hitâben yazdığı teşekkür mektubu Risâle-i Nûr’un bu memlekete gelecek belâların def‘ine ehemmiyetli bir vesîle olması Risâle-i Nûr’un bir vesîle-i rahmet olması ve Leyle-i Regāib’de rahmetin kesretle yağması Aynen Leyle-i Regāib gibi Leyle-i Mi‘râc’da dahi rahmetin kesretle yağması Tevâfuk hakkında sorulan bir suâle verilen cevab Risâle-i Nûr’un serbestiyetine cevv-i semâ ve kuşların dahi memnun olup alkışlaması Risâle-i Nûr’un kahramanı Husrev’in, hizmete sed çekilmesi üzerine gelen zelzelelere dâir bir fıkrası Risâle-i Nûr’un matbûât âlemi ile tezâhüre başlamak zamanının gelmesi Risâle-i Nûr’un erkân-ı îmâniyede bu derece kesretli tahşîdâtının hikmeti Hasan Feyzi’nin, Risâle-i Nûr hakkında yazdığı bir kasîdesi YİRMİ SEKİZİNCİ MEKTUB’UN YEDİNCİ MES’ELESİ “Risâle-i Nûrlar’daki kuvvet ve te’sîrin sâir müfessirlerin ve âriflerin sözlerinde nâdir bulunmasının sırrı Berâet gecesinde bir güvercinin Üstâd Hazretlerine misafir gelmesi Üstâd Hazretlerine yapılan tazyîkāt neticesinde Emirdağ’ında zelzele olması Zekâî’nin, Risâle-i Nûr’u ta‘rîf ve tavsîf eden bir şiiri Hasan Feyzi’nin, Risâle-i Nûr’un bu asırda Rahmeten li’l-Âlemîn’in bir aynası olduğunu gösteren bir kasîdesi Üniversitedeki Nûr şâkirdlerinin Risâle-i Nûr’un kıymetini takdîr eden mektubları Halil İbrahim’in manzûmesi Hüve Nüktesi Yirmi Dokuzuncu Mektub’Un Beşinci Risâlesi Na‘büdü Nüktesi
Isparta Mahkemesi’ne verilen bir istid‘â Risâle-i Nûr, âsâyişi muhâfaza ediyor Dinsiz bir millet yaşamaz Üstâd Hazretlerinin, Kastamonu’dan Isparta’ya nefyine işaret eden âyet-i kerîme Âyetü’l-Kübrâ’nın, gizlice tab‘ının Beşinci Şuâ‘ zannedilerek Denizli Hapsi’ne sebebiyet vermesi Hâtime Ehl-i garazın vehim ve inâd ile, bir habbeyi bir dağ gibi gösterdiklerinin çok emârelerinden bazıları Doktorlar hey’etine yazılan bir istirhâmnâme Risâle-i Nûr’un arkasında olan ma‘nevî kuvvetler Denizli Mahkemesi’ndeki müdâfaaya ve neticesine târihiyle işaret eden bir âyet-i kerîme Risâle-i Nûr’un âsâyişi muhâfaza eden bir inzibât kuvveti olması Üstâd Hazretlerinin müdâfaasının dayandığı altı esas Beşinci Şuâ‘ın te’lîf sebebi Üç dört esaslık bir i‘tirâznâme Eskişehir Hapishânesi’nde iken “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” suâline Üstâd Hazretlerinin verdiği cevab Çelik gibi metin Isparta mübârek kahramanlarıyla müdâvele-i efkâr ediniz Biz öyle bir hakîkate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak Evvel ve âhir tavsiyemiz, tesânüdünüzü muhâfaza İddiânâmeye karşı i‘tirâznâmenin tetimmesidir Siyâsî cem‘iyet zannı veren üç sebeb Mahkemede son sözüm ed-Dâî Üstâd Hazretlerine, kendi hakkındaki iddiânâmenin verilmemesi Ehl-i vukūf raporuna i‘tirâznâme Elmas kalemli, altın başlı, mu‘cizeli Kur’ân’ın kâtibi Husrev’in dört zelzeleye dâir fıkrası Üstâd Hazretlerinin, Husrev’in zelzeleye dâir fıkrasını tasdîk etmesi Mahkemeye hitâbdır Dalâlet hesabına Risâle-i Nûr’a ilişenleri i‘dâm-ı ebedî ile mahkûm görüyoruz Hapishâne müdürünün eski yazıyla yazılan iki müdâfaayı kanunsuz müsâdere etmesi Denizli Mahkemesi’nin bütün risâleleri Ankara’daki ehl-i vukūf hey’etine sevk etmesi Ankara ehl-i vukūfunun bütün kuvvetiyle Nûr talebelerini kurtarmak için çalışmaları Üstâd Hazretlerine cinnet-i muvakkate isnâd etmeleri Ankara ehl-i vukūfuna teşekkür mektubu Ehl-i vukūf raporunun sathî birkaç cümlelerine bir küçük îzâh Ankara ehl-i vukūfunun raporundaki on sehiv ve cevabları Kur’ân esas ve imam olup, Hıristiyanlık ona tâbi‘ olacaktır Üstâd Hazretlerinin son müdâfaası Mahkemenin, istikbâlin dehşetli tenkîd ve i‘tirâzlarını da nazara almasını ihtâr Makam-ı iddiânın aleyhte beyân ettiği asılsız evhâmların kat‘i cevabları İki sebebe binâen Üstâd Hazretlerinin şiddetli şekvâ ve i‘tirâz hakkından vazgeçmesi Gizli komitenin iğfâline kapılmamalarını hâkimlere ihtâr. Ve Risâle-i Nûru ve şâkirdlerini mahkûm etmek doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına geçer Cem‘iyetcilik ithâmına verilen cevab Müdâfaâtın zeyli “Ne için kıyafetini değiştir miyorsun?” sorusuna cevab Emirdağ’daki talebelere hitâben Kendi kendime bir hasbihâldir Risâle-i Nûr ve hakîkî şâkirdleri elli sene sonra gelen nesl-i âtîye gayet büyük bir hizmet ediyor Müellifin samîmî, hasbî, din esaslarından hiç ayrılmadığına ve emniyeti ihlâl etmediğine dâir Ankara ehl-i vukūfunun ittifâkla verdikleri raporun sûreti Denizli Mahkemesi’nin ittifâkla verdikleri berâet kararının sûreti Üstâd Hazretlerinin hey’et-i vekîleye bir teşekkürü ve bir şekvâsı Üstâd Hazretlerinin kıyafeti hakkındaki müdâfaası Denizli ehl-i vukūfunun raporu Husrev’in Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesi Hâfız Ali’nin Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesi Salahaddin Çelebi’nin müdâfaası Milaslı Halil İbrahim’in ifadesi Milaslı Halil İbrahim’in diğer ifadesi Kastamonulu İhsân Sırrı’nın müdâfaası İnebolulu Ahmed Nazîf Çelebi’nin müdâfaası İstanbullu Emin Efendi’nin müdâfaası Çaycı Emin’in ifadesi Kastamonulu Hilmi Bey’in ifadesi Kastamonulu Mehmed Feyzî’nin ifadesi Taşköprülü Sâdık Bey’in müdâfaası Ahmed Feyzî’nin müdâfaası Atabeyli Tâhirî’nin ifadesi Atabeyli Abdullah Efendi’nin ifadesi Sav karyesinden Mustafa Çavuş’un ifadesi
Birinci Söz İkinci Söz Üçüncü Söz Dördüncü Söz Beşinci Söz Altıncı Söz Yedinci Söz Sekizinci Söz
LEMEÂT Risâle-i Nûr şâkirdlerine küçük bir Mesnevî ve îmânî bir dîvândır Tenbîh İhtâr İfâde-i Merâm 1- ed-Dâî 2- Tevhîdin iki burhân-ı muazzamı ve Sûre-i İhlâs’ın bir nükte-i i‘câziyesi 3- Sebeb sırf zâhiridir 4- Vücûd, âlem-i cismânîde münhasır değil 5- Kalem-i kudrette ittihâd, tevhîdi i‘lân eder 6- Bir şey her şeysiz olmaz 7- Güneşin hareketi câzibe içindir, câzibe istikrâr-ı manzûmesi içindir 8- Küçük şeyler büyük şeylerle merbûttur 9- Kâinâtın nazmında büyük bir i‘câz var 10- Kudrete nisbeten her şey müsâvîdir 11- Kâinâtı elinde tutamayan zerreyi halk edemez 12- İhyâ-yı nev‘ ihyâ-yı ferd gibidir 13- Tabiat bir san‘at-ı İlâhiyedir 14- Vicdan, cezbesi ile Allah’ı tanır 15- Fıtratın şehâdeti sâdıkadır 16- Nübüvvet, beşerde zarûriyedir 17- Meleklerde mi‘râc, insanlarda şakk-ı kamer gibidir 18- Kelime-i şehâdetin burhânı içindedir 19- Hayat bir çeşit tecellî-i vahdettir 20- Ruh vücûd-u hârici giydirilmiş bir kanundur 21- Hayatsız vücûd adem gibidir 22- Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur 23- Nasrâniyet İslâmiyet’e teslîm olacak 24- Tebeî nazar muhâli mümkün görür 25- Kur’ân ayna ister, vekîl istemez 26- Mübtil, batılı hak nazarıyla alır 27- Kudretin âyîneleri çoktur 28- Temessülün aksâmı muhtelifedir 29- Müsteid, müctehid olabilir, müşerrî olamaz 30- Nûr-u akıl, kalbden gelir 31- Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise 32- Hazmolmayan ilim, telkîn edilmemeli 33- Tahrîb esheldir, zayıf tahrîbci olur 34- Kuvvet, hakka hizmetkâr olmalı 35- Bazen zıd zıddını tazammun eder 36- Menfaati esas tutan siyâset canavardır 37- Kuvâ-yı insaniye tahdîd edilmediğinden cinâyeti büyük olur 38- Bazen hayır, şerre vâsıta olur 39- Gaye-i hayâl olmazsa, enâniyet kuvvetleşir 40- Hayat-ı ihtilâl; mevt-i zekât, hayat-ı ribâdan çıkmış 41- Beşer hayatını isterse, envâ‘-ı ribâyı öldürmeli 42- Beşer esirliği parçaladığı gibi, ecirliği de parçalayacaktır 43- Gayr-i meşrû‘ tarîk, zıdd-ı maksûda gider 44- Cebir ve i‘tizâlde birer dâne-i hakîkat bulunur 45- Acz ve cez‘ bîçârelerin kârıdır 46- Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar 47- Bazılara bir an bir senedir 48- Yalan, bir lafz-ı kâfirdir 49- Bir meclis-i misâlîde şerîatla medeniyet-i hâzıra, dehâ-yı fennî ile hüdâ-yı şer‘î müvâzeneleri 50- Cehil, mecâzı eline alsa, hakîkat yapar 51- Mübâlağa zemm-i zımnîdir 52- Şöhret zâlimedir 53- Din ile hayat kābil-i tefrîk olduğunu zannedenler felâkete sebebdirler 54- Mevt, tevehhüm edildiği gibi dehşetli değil 55- Siyaset, efkârın âleminde bir şeytandır; istiâze edilmeli 56- Zaaf, hasmı teşcî‘ eder; Allah abdini tecrübe eder; abd, Allah’ı tecrübe edemez 57- Beğendiğin şeyde ifrâd etme 58- İnâdın gözü, meleği şeytan görür 59- Hakkı bulduktan sonra ehak için ihtilâfı çıkarma 60- İslâmiyet selm ve müsâlemettir dâhilde nizâ‘ ve husûmet istemez 61- Îcâd ve cem‘-i ezdâdda büyük bir hikmet var; kudret elinde şems ve zerre birdir 62- Meziyetin varsa hafâ türâbında kalsın; tâ neşv ü nemâ bulsun 63- Allah’ın rahmet ve gazabından fazla tahassüs hatadır 64- İsraf sefâhetin, sefâhet sefâletin kapısıdır 65- Zâika telgrafçıdır; telzîz ile baştan çıkarma 66- Niyet gibi, tarz-ı nazar dahi âdeti ibâdete çevirir 67- Böyle zamanda tereffühde izn-i şer‘î bizi muhtâr bırakmaz 68- Zaman olur ki, adem-i ni‘met, ni‘mettir 69- Her musîbette bir cihet-i ni‘met var 70- Büyük görünme, küçülürsün 71- Hasletlerin yerleri değişse, mâhiyetleri değişir 72- “el-Hakku ya‘lû” bizzât, hem âkıbet murâddır 73- Bir kısım desâtîr-i ictimâiye 74- Karılar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli 75- Tasarruf-u kudretin vüs‘ati, vesâit ve muînleri reddeder 76- Melâike bir ümmettir; şerîat-ı fıtriye ile me’murdur 77- Madde rikkat peyda ettikçe, hayat şiddet peyda eder 78- Maddiyyûnluk bir tâûn-u ma‘nevîdir 79- Vücûdda atâlet yok; işsiz adam vücûdda adem hesabına işler 80- Ribâ, İslâm’a zarar-ı mutlaktır 81- Kur’ân kendi kendini himâye edip hâkimiyetini idâme eder 82- Ta‘lîm-i nazariyâttan ziyâde, tezkîr-i müsellemâta ihtiyaç var 83- Hadîs der âyete 84- Îcâz ile beyân-ı i‘câz-ı Kur’ân 85- Ulaşmaz dest-i edeb-i garb-ı hevesbâr-ı hevâkâr-ı dehâdâr De’b-i edeb ebed müddet Kur’ân-ı ziyâbâr-ı şifâkâr-ı hüdâdâr 86- Dallar, semerâtı rahmet nâmına takdîm ediyor 87- Fâtiha’nın âhirinde işaret olunan üç yolun beyânı 88- Hakîkî bütün elem dalâlette, bütün lezzet îmândadır 89- Kıssa-i Mûsâ’nın (as) tekrarında çıkan lemeât-ı i‘câz 90- Tekrar, Kur’ân’ın bir sırrı 91- Ruhun dört havâssına, dört gāyetü’l-gāyat var لَا مُؤَثِّرَ فِ الْكَوْنِ اِلاَّ اللُّٰهُ - 92 93- İslâmiyet evliyâlara Nasrâniyet azîzlerine tarz-ı nazarlarını muvâzene 94- Evliyâdan âşıkîn ve ârifîn beynlerinde mühim bir fark 95- Kâinâttaki fa‘âliyette büyük bir lezzet var 96- Ekserin ateşiyle ekal de yanar 97- Bazen zaaf zâlim olur 98- İslâm’a yakışan hüdâbinâne insâftır; hodbinâne tenkîd değil 99- Gurur, zaaftan gelir, dalâlete gider 100- Gıybetin derece-i şenâati 101- Fâsıkımız başka fâsıka benzemez; ahlâkımız dinimizle kāimdir 102- Mü’minin mü’mine karşı vazîfesi; büyüğe hürmet, küçüğe merhamet, müsâvîye muhabbet 103- Beşerde şu zelzele, İslâm’daki tezelzül 104- Anglikan Kilisesi’ne cevab 105- Câzibe-i umûmîden ziyâde küremizi muhâfaza eden, câzibe-i ma‘neviye-i Kur’ân’dır 106- وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ٓي آدَمَ 107- Kışrı lüb zannetmek, lübbü zâyi‘ etmektir 108- Duâ muhâl, hem ma‘siyet olmamalı 109- حَتٰي عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَد۪مِ ’in bir nüktesi Duâ
Birinci Bâb Semâvât ve ecrâm-ı semâviyenin vahdete delâletleri Cevv-i semânın ve yağmur gibi hâdisât-ı cevviyenin vahdete delâletleri Küre-i arzın ve baharın vahdete delâletleri Denizlerin ve nehirlerin vahdete delâletleri Dağlar ve sahraların vahdete delâletleri Eşcâr ve nebâtâtın vahdete delâletleri Hayvanât ve tuyûrun vahdete delâletleri Enbiyâların vahdete delâletleri Asfiyâ ve sıddîkînin vahdete delâletleri Evliyâların vahdete delâletleri Melâikenin vahdete delâletleri Müstakîm ve münevver akılların ve selîm ve nûrânî kalblerin vahdete delâletleri Vahyin beş hakîkati ve vahdete delâletleri Vahiy ve ilhâmın iki farkı İlhâmın dört nûru Muhammed-i Arabî’nin(asm) sıdkına şehâdet eden dokuz küllî delil Habîbullâh’ın(asm) vahdete şehâdetini te’yîd eden üç büyük icmâ‘ Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın vahdete delâleti ve büyüklüğünü gösteren altı nokta Kâinâtın hey’et-i mecmûasının vahdete şehâdeti
Birinci Hakîkat Hudûs delilinin vahdete şehâdeti İmkân delilinin vahdete şehâdeti İkinci Hakîkat Esmâ-yı Hüsnâ’nın vahdete delâleti
İkinci Bâb
Risâle-i Nûr’un îmân ve tevhîd için bu kadar küllî tahşîdâtının hikmeti Husrev Efendi’nin Üstâdı hakkındaki bir şiiri Bu asırda cereyân eden iki dehşetli hâl Yirmiüçüncü Söz’ün birinci mebhasi Otuzikinci Söz’ün Üçüncü Mevkıfinden alınan îmân küfür muvâzenesi
Sekizinci Şua Onuncu Şuâ
Isparta Mahkemesi’ne verilen bir istid‘â Risâle-i Nûr, âsâyişi muhâfaza ediyor Dinsiz bir millet yaşamaz Hâtime Üstâd Hazretlerinin müdâfaasının dayandığı altı esas Beşinci Şuâ‘ın te’lîf sebebi Üç dört esaslık bir i‘tirâznâme Eskişehir Hapishânesi’nde iken “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” suâline Üstâd Hazretlerinin verdiği cevab Çelik gibi metin Isparta mübârek kahramanlarıyla müdâvele-i efkâr ediniz Biz öyle bir hakîkate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak Evvel ve âhir tavsiyemiz, tesânüdünüzü muhâfaza İddiânâmeye karşı i‘tirâznâmenin tetimmesidir Siyâsî cem‘iyet zannı veren üç sebeb Mahkemede son sözüm ed-Dâî Üstâd Hazretlerine, kendi hakkındaki iddiânâmenin verilmemesi Ehl-i vukūf raporuna i‘tirâznâme Elmas kalemli, altın başlı, mu‘cizeli Kur’ân’ın kâtibi Husrev’in dört zelzeleye dâir fıkrası Mahkemeye hitâbdır Dalâlet hesabına Risâle-i Nûr’a ilişenleri i‘dâm-ı ebedî ile mahkûm görüyoruz Hapishâne müdürünün eski yazıyla yazılan iki müdâfaayı kanunsuz müsâdere etmesi Denizli Mahkemesi’nin bütün risâleleri Ankara’daki ehl-i vukūf hey’etine sevk etmesi Ankara ehl-i vukūfunun bütün kuvvetiyle Nûr talebelerini kurtarmak için çalışmaları Üstâd Hazretlerine cinnet-i muvakkate isnâd etmeleri Ankara ehl-i vukūfuna teşekkür mektubu Ehl-i vukūf raporunun sathî birkaç cümlelerine bir küçük îzâh Ankara ehl-i vukūfunun raporundaki on sehiv ve cevabları Üstâd Hazretlerinin son müdâfaası Makam-ı iddiânın aleyhte beyân ettiği asılsız evhâmların kat‘i cevabları İki sebebe binâen Üstâd Hazretlerinin şiddetli şekvâ ve i‘tirâz hakkından vazgeçmesi Gizli komitenin iğfâline kapılmamalarını hâkimlere ihtâr. Ve Risâle-i Nûru ve şâkirdlerini mahkûm etmek doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına geçer Cem‘iyetcilik ithâmına verilen cevab Müdâfaâtın zeyli “Ne için kıyafetini değiştir miyorsun?” sorusuna cevab Kur’ân esas ve imam olup, Hıristiyanlık ona tâbi‘ olacaktır Emirdağ’daki talebelere hitâben Kendi kendime bir hasbihâldir Risâle-i Nûr ve hakîkî şâkirdleri elli sene sonra gelen nesl-i âtîye gāyet büyük bir hizmet ediyor Müellifin samîmî, hasbî, din esaslarından hiç ayrılmadığına ve emniyeti ihlâl etmediğine dâir Ankara ehl-i vukūfunun ittifâkla verdikleri raporun sûreti Denizli Mahkemesi’nin ittifâkla verdikleri berâet kararının sûreti Denizli ehl-i vukūfunun raporu Husrev’in Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesi Hâfız Ali’nin Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesi Üstâd Hazretlerinin hey’et-i vekîleye bir teşekkürü ve bir şekvâsı Üstâd Hazretlerinin kıyafeti hakkındaki müdâfaası Salahaddin Çelebi’nin müdâfaası Milaslı Halil İbrahim’in ifadesi Kastamonulu İhsân Sırrı’nın müdâfaası İnebolulu Ahmed Nazîf Çelebi’nin müdâfaası İstanbullu Emin Efendi’nin müdâfaası Çaycı Emin’in ifadesi Kastamonulu Hilmi Bey’in ifadesi Kastamonulu Mehmed Feyzî’nin ifadesi Taşköprülü Sâdık Bey’in müdâfaası Ahmed Feyzî’nin müdâfaası Atabeyli Tâhirî’nin ifadesi Atabeyli Abdullah Efendi’nin ifadesi Sav karyesinden Mustafa Çavuş’un ifadesi
Üstâd Hazretlerini zehirlenmeye karşı teselli eden ve Kastamonu’dan Isparta’ya nefyine bakan bir işaret Hapis musibetine karşı teselliye medâr bir kısım inâyet ve hikmetler Üstâd Hazretlerinin Isparta ve havâlîsini taşıyla toprağıyla sevmesi. Ve küre-i arzda Nûr talebelerinden başka kalben, ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur Yeni talebelerden bir kısım zatların sırr-ı ihlâsa muhâlif olarak dünya cihetini de Risâle-i Nûr’la arzu etmelerinin Denizli Hapsi’ne sebebiyet vermesi ve kader-i İlâhinin merhameti Risâle-i Nûr şâkirdleri, çok az zahmetle çok kudsî hizmet kazanıyorlar Nûr Fabrikası dâiresi ve Mübârekler Hey’etinin fâtihâne hizmetleri Hâfız Tevfik’in faydasız bir ihtiyâttan dolayı Risâle-i Nûr’daki makamından kendini çekmek istemesi Husrev ve Tâhirî gibi, kalemleri Kur’ân hattına me’mur olanlar yeni hurûfu yazmamalı Risâle-i Nûr’a ilişenlerin zarar edeceklerine bir işaret Üstâd Hazretlerinin hastalığının bir kısmını Hâfız Ali’nin kendi üzerine alması Ehl-i tarîkati vurdukları aynı silâhlarla Risâle-i Nûr şâkirdlerini vurmayı hedefleyen masonların planının akîm kalması Jandarmaların üzerine kapının kapanması Jandarmalara kapının kapanması latîfesindeki üç zarâfet Bu şiddetli imtihân, elmasların şişelerden ayrılması içindir. Ve bu şiddetli imtihâna girilmesinin iki sebebi var Teheccüd namazıyla sabah namazının sünnetine işaret eden âyetler “Rabbimiz! Nûrumuzu tamamla” meâlindeki âyetin, bu hapsin târihine işareti Eskiden mağaralarda riyâzete çekilenler eğer bu zamanda olsalardı, Risâle-i Nûr şâkirdleri olacaklardı İmâm Gazâlî’nin, bazen ibâdeti âşikâre yapmanın daha efdal olacağına dâir hükmü Arefe gününde bin İhlâs okumaya dâir Musibete şükredilmesinin sebebi Şehriye ve pirinçte görünen bereket Hapisten çabuk kurtulmak fikriyle sadâkatı bırakan bir talebenin şirket-i ma‘neviye hissedarlığını kaybetmesi Bir velî dahi bize hücum etse, bilmeyerek masonlara yardımcı olur Bu şiddetli imtihânda talebeliği bırakamayan Nûr talebelerini nesl-i âtî alkışlayacağı gibi melâikeler de alkışlıyorlar Mevlânâ Hâlid’in cübbesi. Ve vurulan çiçek aşısının Üstâd Hazretlerine zarar vermesi Denizli’nin her yerden ziyâde nûrlara muhtaç olması. Ve Risâle-i Nûr, mahbûsları bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyâde terbiye etmesi Eğer perde-i gayb açılsa ve bu hapis musibetine düşen talebelerin ahvâli görünse Üstâd Hazretlerinin rüyasında talebelere namazda imam olduğunu görmesi ve ta‘bîri Risâle-i Nûr’la, Anadolu’nun sefîne-i Nûh hükmüne girmesi. Ve Nûrlar’ın belâlara karşı sed olması Hapiste ağır şerâit altında kazanılan ziyâde sevab ve fâideler Hapsin samîmî dostlarla görüşmeye vesîle olması Meyve Risâlesi, gizli zındıka komitesine karşı en kuvvetli bir müdâfaa olacak Sakın, sakın birbirinizin kusuruna bakmayınız Çelik gibi metîn Isparta kahramanlarıyla müdâvele-i efkâr ediniz Bu musibetten kurtulmak için sıkı bir tesânüd ile el ele, omuz omuza veriniz Gizli zındıkların planları akîm kalıp yalan çıkması üzerine bir bahane ile setre çalışmaları. Ve “hususî vazîfemiz, ehl-i îmânı i‘dâm-ı ebedîden kurtarmaktır.” Teselliye medâr dört nükte İmâm Şafiî’nin talebe-i ulûma dâir beyânı Yan koğuştaki câsûs. Ve uğrunda çalıştığımız hakîkatin kıymeti Üstâd Hazretlerinin hayatının Isparta devresinin yazılmasını Husrev Efendi’ye havâle etmesi Bu hapsin hakîkî sebebi, Beşinci Şuâ‘ olmadığı Risâle-i Nûr’un kazandırdığı çok büyük ma‘nevî kazançların fiyatı Ehl-i takvâ bir zâtın “Ben sukūt etmişim” demesine mukābil verilen cevab Celcelûtiye’de Âyetü’l-Kübrâ’ya işaret eden fıkranın Denizli Hapsi’ne işareti Bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi, yalnız Meyve ve Müdâfaa Risâleleri’dir Risâle-i Nûr’la kırâaten ve kitabeten iştigāl, sıkıntıyı hafifleştirir. Ve Husrevle Hâfız Ali’nin mümtâz bir vasıfları Bu zamanda ehl-i hakîkat meşrû‘ tarzda dahi olsa, enâniyetini isti‘mâl etmemeli Bu zamanda hizmet-i îmâniyede hâlis bir kardeşimiz, bir velîden ziyâde mevki‘ alıyor Hapisteki talebelerin tesânüdünü gören ehl-i îmânın îmânı kuvvet bulur Risâle-i Nûr’un Eskişehir imtihânında yalnız bir buçuk talebesini kaybetmesi Husrev gibi bekâr olanlar benimle beraber hapiste kalmalarına râzı olsunlar Koca âlem-i İslâmın vazîfesini milyonlar adam yerinde Nûr talebeleri yapıyorlar Bir zaman müslim olmayan bir zât bir çare bulmuş ve tarîkatten hilâfet almış Asıl hüner, kardeşini fenâ gördüğünde onu terk etmeyip, onun ıslahına çalışmaktır Birkaç gündür sizinle konuşmadığımın sebebi, şiddetli ve zehirli bir hastalıktır Husrev’in zelzeleye dâir fıkrasının hulâsası Sakın sakın münâkaşa etmeyiniz. Ve Rusya’da doksan esîr zâbitlerle olan bir hatıra Üstâd ve talebelerin elleri kelepçeli olarak mahkemeye sevk edilmesinin verdiği hiddet münâsebetiyle kalbine gelen ihtâr Hâs rükünlerin fa‘âliyetini bu musibete bir sebeb görüp, onlardan gücenmemek Ankara’ya gönderilen kitaplar, pek kuvvetli hakāikiyle kendini müdâfaa edecek. Eski yazıları güzel olanlar, Cevşenü’l-Kebîr, Evrâd-ı Bahâiye ve Salavât-ı Nûriye’yi yazsınlar Nazarın Üstâd Hazretlerini hasta etmesi Risâle-i Nûr’un tarz-ı beyânını gören, lâkayd kalamaz Hâfız Ali’nin on günlük uzaklıktan üstâdını işitiyor gibi mektûbla cevab vermesi Kuvvetli ve dessâs düşmanlara karşı vahdet ve tesânüdü muhâfaza için beyân edilen beş nokta Hâfız Mehmed ve Seyyid Şefîk’in, onların ölmüş reislerine ve sûretine baş eğmemesi Üstâd Hazretlerinin duâlarından “sâdıkîn” kelimesini çıkarması Üstâd Hazretlerinin Hâfız Ali’nin vefatı münâsebetiyle ta‘ziyesi, onu ve Denizli kabristanını tebrîk etmesi Üstâd Hazretlerinin emânet ettiği yüz elli banknotu geri vermeyen bir câsûs Hâfız Ali ve Mehmed Zühdü’ye hâs üstâdlarının dâiresinde Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin’in ismi yanında duâ etmesi Risâle-i Nûr’u okuyanlar, muannid dahi olsa istifâde ederler Hâfız Ali’nin, aynen hayatta gibi kabrinde Risâle-i Nûr’la meşgul olması Âhirzamandan haber veren müteşâbih hadîslere dâir Hâfız Ali’nin Üstâd Hazretlerinin yerine vefat etmesi ve evliyâ-yı azîme dâiresinde mevki‘ alması Hapisteki haylaz dokuz gencin Risâle-i Nûr’un kerâmetiyle yedikleri tokatlar Hapisten tahliyelerinin te’hîrindeki hayır Talebeler birbirini enâniyetle, sadâkatsizlikle ithâm etmemeli. Ve mecâzî nefs-i emmârenin îzâhı Risâle-i Nûr terbiye etmiyor, diye vesvese etmemeli Müdürün keyfî bir muâmele ile yazıyı yasak etmesi Gazetelerin Nûr talebelerini ehemmiyetli cereyânlarla alâkadarmış gibi göstermeleri Maârif Vekilinin, yüzündeki perdeyi kaldırıp küfr-ü mutlakı göstermesi. Ve onlara teslîm olmak ma‘nevî bir intihârdır Homalı Ali’nin, Hâfız Ali’nin vefatı günlerinde vefat etmesi İki üç talebenin kendilerine buldukları güzel bir teselli Cinlerden de peygamber geldiğine işaret eden âyete dâir bir suâle cevab Risâlelerin mecmûalar hâlinde toplanmasında tecellî eden bir inâyet Risâle-i Nûr, mevti elinde tutup ehl-i dünyanın başına vuruyor. Ve biz onların iki cihanda yaşamalarını arıyoruz. Onlar bizim ölmemizi istiyorlar, bahaneler arıyorlar. Hizbullâh hakkındaki âyetin, on iki seneden beri gālibiyetimizi aynı târihiyle müjdelemesi Hâfız Ali gibi üç talebenin az zamanda yüz senelik hizmetleri Namazı bırakınca tokat yiyen haylaz bir gencin mektubu Ankara’nın mülâyimâne vaz‘iyet alması. Ve da‘vâdan çekilmek büyük hasârettir Ankara ehl-i vukūfunun, Risâle-i Nûr’un âdetâ berâetine karar vermesi. Ve Üstâd hakkında cezbe isnâdında bulunması Husrev Efendi’nin, Üstâdının “İlâhî! Bize ve neslimize nûrunla hayat ver!” duâsına sevinçlerle âmîn demesi Ehl-i vukūfun iyi niyetli raporları ve bazı ufak tenkîdleri Üstâd Hazretlerine mecnunluk isnâdının, hadîsin hükmüne binâen, kemâl-i îmânına delâlet etmesi Üstâd Hazretlerinin, Mevlânâ Hâlid’in cübbesini sebatkâr ve sâdık şâkirdlere giydirmesi Üstâd Hazretlerine nazar isâbet etmesine mukābil, talebelerin şifâ bulması Bu küçük mektublar risâlesi dahi, Meyve ve Müdâfaa Risâleleri gibi ehemmiyetlidir Husrev Efendi’nin, Üstâdının mahkemedeki son sözü hakkında bir mektubu Turancılık komitesinin başımıza geçirmek istediği belâ, başlarına geçirildi Hapisten çıkmadan önce talebelerin birbiriyle tamamen helâlleşmesinin lüzûmu ed-Dâî’nin, Meyve, Müdâfaât ve küçük mektubların âhirinde imza yerinde yazılması
İddiânâmeye karşı tekrar vermeye mecbûr olduğum i‘tirâznâmemdir Afyon Mahkemesi’ne hukukumu müdâfaa için arz ettiğim dokuz esas Afyon Mahkemesi’nin ithâmlarına karşı i‘tirâznâmenin tetimmesidir Nûr talebeleri hakkında siyâsî cem‘iyet vehmi veren üç madde Afyon Hapsi’ni netîce veren bu yeni hâdise, on vecihle kanunsuzdur Afyon hükümetine ve mahkemesine ve zâbıtasına arz edilen birkaç ma‘rûzât İ‘tirâznâmenin tetimmesi ve lâhikasıdır Üstâd Hazretleri hakkında, iddiânâmedeki dört esas Beşinci Şuâ‘nın bir iki mes’elesinin ölmüş gitmiş bir kumandana tatbîk edilip suç mevzuu edilmesi Üstâd Hazretlerinin “Baştaki îmân şapkayı secdeye getirecek. İnşâallâh Müslüman edecek” demesiyle ehl-i îmânı isyandan ve dinini bırakmaktan kurtarması Emirdağı’nda emniyeti ihlâle teşvîk iddiâsı Mu‘cizât-ı Kur’âniye Risâlesi’nin resmen yasaklanması kararına binâen yazılan bir lâhika Afyon Mahkemesi’ne ve ağır cezâ reisine beyân ediyorum ki Risale-i Nur’u tenkîd fikriyle tedkîk eden adliye me’muru, onunla îmânlarını kurtarsalar, ben hakkımı helâl ediyorum Son sözüm Hey’et-i vekîleye gāyet ehemmiyetli bir ricâ Diyânet Riyâsetindeki ehl-i vukūfa bir teşekkürnâme. Ve tenkîdlerindeki üç noktayı tashîh Ehl-i vukūfun insaflı hocalarına üç suâlim var İddiânâmedeki seksen bir hatayı isbat eden hata-savâb cedveli Son Posta Gazetesi’ne Risâle-i Nûr aleyhinde yazı yazdıranların yanlışları Karârnâmede, risâlelerden suç mevzuu diye zikir edilen fıkralar ve mukaddimesi Temyîz Mahkemesi Riyâsetine Haşirdeki mahkeme-i kübrâya bir arzuhâl Eskişehir Mahkemesi’nde hey’et-i vekîleye yazılan arzuhâlin bir parçası
Kader-i İlâhî bizi bu üçüncü medrese-i Yûsufiyeye bir hikmet için sevk etti Risâle-i Nûr’un hakîkî sâhibleri olan hocalardan ma‘nevî kahramanların çıkması Hapis musibetine düşenlere ve onların erzâkına yardım edenlere medâr-ı teselli üç nokta Ordunun şerefini bir dehşetli şahsa veren müddeî-i umûmîye verilen cevab Gençlik Rehberi’nin küçük bir hâşiyesi Üstâd Hazretlerinin aşıya karşı alerjisi ve hastaneye gitmek istememesi Üstad Hazretlerinin şahsıyla uğraşmalarının sebebi Risâle-i Nûr’da kusur bulamayışlarıdır Medrese-i Yûsufiyeye girenleri ta‘ziye yerine tebrîk. Ve Nûrlara iliştikçe daha ziyâde parlaması ve mağlûb olmaması Denizli’de mahbûs iken Üstâd Hazretlerini câmi‘de gördükleri gibi, Afyon’da da görülmesi Müdâfaanın hem yeni, hem eski hurûfla çoğaltılarak ilgili makamâta gönderilmesi Şimdi Husrev gibi bir nûr kahramanı size ihsan edildi... Ben şimdiye kadar Husrev’i ehl-i dünyaya göstermiyordum, gizliyordum Kātil ile maktûl yakınlarının barışmalarına dâir bir mektub Husrev’in yazdığı Asâ-yı Mûsâ’nın kabr-i Muhammedî(asm) üzerinde görülmesi Husrev, benim bedelime Peygamber’in(asm) ma‘nevî elini, kaleminin vâsıtasıyla öpmüş Risâleleri okuyanlar, Üstâd Hazretlerinin şahsına bedel Kur’ân’ın bir hâdimiyle görüşmüş olurlar Afyon Müdâfaanâmesi’nin hem bize, hem memlekete, hem âlem-i İslâm’a ehemmiyetli hakîkatleri var Buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde ehemmiyetli bir sebebi, mahbûslardır Medrese-i Yûsufiyenin Nûr talebeleri için bir kongre hükmüne geçmesi Üstâd Hazretlerinin pencerelerini mıhlamaları. Nûrlara ve talebelere bedel kendisiyle uğraşmalarından memnun olması İki ehemmiyetli sebebe binâen bütün vazîfe-i müdâfaâtı nûr erkânlarına bırakması. Ve Üstâdın diplomatları ve mahkemeleri susturacak derecede konuşmasından çekinip onu bahanelerle konuşturmamaları Ma‘nevî ve ilmî işlerde de Risâle-i Nûr’un şahs-ı ma‘nevîsini tevkîl etmesi Üstâd Hazretlerinin sobasının patlaması ve talebelerin su bardaklarının sebebsiz parçalanması Her hasenenin sevabı Receb, Şa‘bân ve Ramazan’da yüz, üç yüz ve bine çıkması Üstâd Hazretlerinin sobasının verdiği haberin doğru çıkması Müdâfaanın i‘tirâznâme tetimmesi Üstâd Hazretlerinin kendi târîhçe-i hayatını kısaca anlattığı bir yazısı Bir tek gāyem vardır! Mâbeyninizdeki hakîkî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgîrlik kaldırmaz Husrev gibi bir Nûr kahramanının Üstâd Hazretlerinin yerinde ve Nûr’un şahs-ı ma‘nevîsinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihetle gücenmemek elzemdir Leyle-i Mi‘râc ikinci bir Kadir hükmündedir Nûr talebelerinin, ihlâs ve sadakatlerinin bir kerâmeti olarak hapiste meydana gelen bir hâdiseye karışmamaları dolayısıyla büyük bir tehlikeden kurtulmaları Talebeler arasına soğukluk vermek için üç adamın ta‘yîn edilmesi Mahbûslar içinde ikilik düşmemesi için nûr dersleriyle çalıştırma lüzûmu Mahkememizin te’hîrinde büyük hayırlar var Hapishânenin Nûr talebeleri için bir ictimâ‘ ve sohbet yeri olması ve Risâle-i Nûr’un dâiresinden çekilenlerin büyük zarar göreceği Mahkeme reisinden üç aylarda okumak için Mu‘cizâtlı Kur’ân’ın taleb edilmesi Mâbeyninizdeki gerginliği çabuk ta‘mîr ediniz. Ve sobanın patlamasındaki işaret Birbirine cüz’î hissiyâtını fedâ etmeyenlerin, nûr dâiresinden ayrılmak ihtimâli var Husrev’le Feyzî’de, benim gibi, insanlardan tevahhuş ve sıkılmak var Leyle-i Berâet’de her amel-i sâlihin sevabı yirmi bine çıkar Leyle-i Berâet, elli senelik bir ma‘nevî ibâdet ömrünü kazandırır Bid‘akâr bazı hocaların Beşinci Şuâ‘ın bir mes’elesine i‘tirâz etmeleri. Ve Abbâsîlerin Deccâl eliyle yıkılması Peygamber Efendimiz’in(asm) en ağır şerâit altında hizmet eden Nûr şâkirdlerine elbette işaretleri vardır Yahûdîlerin, şimdiki Filistin mes’elesinde çabuk tokat yememelerinin sebebi Arzın küreviyeti, ulemâ-yı İslâmca kabûl edilmiş Hazret-i Üstâd’ın, talebelerin selâmeti için şahsına gelen musibetleri kabûl etmesi Mahkemede talebeliğini inkâr eden ve hizmetlerini gizleyenleri eski hizmetlerinin hatırına af edip, gücenmemeliyiz Leyle-i Kadr’i son on gecede aramak. Ve her şeyin ferah verecek vechine bakmak Madem ümmet yirmi yedinci geceye Leyle-i Kadir nazarıyla bakıyor, inşâallâh hakîkî hükmünde kabûle mazhar olur Üstâd Hazretlerinin matarasının sebebsiz parçalanması. Ve Nûrs’dan gelen bal Hata-savâb cedvelinin iki makama gönderilmesi Birbirine küsmenin ve gücenmenin vereceği zarar Müdürün Âyetü’l-Kübrâ ve Rehberi çok beğenmesi Afyon’daki ehl-i vukūf raporunun netîcesi, Denizli’dekinin aynıdır Ehl-i vukūfun kalblerinin nûrcu olması Hapsin uzamasına sıkılmamanın lüzûmu Müdâfaâtın bazı makamlara gönderilmesi Bu sıkıntılı hâlimizde hizmet-i Nûriyemiz büyük bir hac sevabını verecek. Ve Tefsîr iki kısımdır Acaba ortalıkta en ziyâde zararlı, biz ve nûrlar mıdır? Ehl-i vukūfun insâfsızca hatalı ve haksız tenkîdleri Üstâd Hazretlerinin hapsin bütün sıkıntılarına tahammülünün sebebi Husrev’in aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risâle-i Nûr’un aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde azîm bir hıyânettir Âyetü’l-Kübrâ’nın âhirindeki ma‘nevî muhâverenin ehemmiyeti Celcelûtiye’de Kalem Sûresi’nin Kader Risâlesi’ne işareti Hapsin yirmi gün daha uzamasının hikmetleri Hapisten tahliyenin te’hîrinde hayır var Bizi vurmak için yapılan en fenâ plan, Nûr talebelerini birbirinden soğutmaktır Nûrcularda öyle bir alâka var ki, hiçbir cem‘iyette yoktur Van’da iken Ermenî fedâîlerinin Üstâd ve talebelerinden korkmaları Talebelerin altın mı bakır mı olduklarının anlaşılması için bu imtihâna düşmeleri Üstâd Hazretlerinin esârette Rus kumandanına ayağa kalkmamasının gazetede i‘lânının teveccüh-ü âmmeyi ziyâdeleştirmesi Üstâd Hazretlerinin iştihâsının kesilmesi Bedîüzzaman’ın akıllara hayret veren bir seciyyesi “Üçüncü bir Said” olarak bütün bütün târik-i dünya olan bir hâlet-i rûhiyenin başlaması Risâle-i Nûr’a karşı inâdı bırakmayan me’murları ancak cehennem temizler Rus esâretinde Üstâd Hazretlerinin derslerine izin verilirken, burada verilmemesi Husrev, bu vatanın bir halâskârı ve Türk milleti onun ile iftihâr edecek bir hâlis fedâkârıdır. Ve sırr-ı ihlâsa tam mazhar olması Münâfıkların hücumu en küçük bir talebeyi de sarsmadı Bazı talebelerin tahliyesi gösteriyor ki; Nûrların intişârı yasak değildir. Ve mahkemenin uzamasının Nûrlara nazar-ı dikkati geniş bir dâirede celb etmesi “Hüve Nüktesi” gizli zındık düşmanların belini kırdı Talebelerin sohbetinden Üstâd Hazretlerinin memnuniyeti ve onları dinleyen câsûsları haber vermesi Husrev Efendi’nin müdâfaâtın sonuna ilâve edilen üç mektub ve “Hüve Nüktesi”ni nasıl bulduklarına dâir bir mektubu Ehl-i Sünnet ve Sebîlü’r-Reşâd gazetelerinin lehdeki yazılarının zındıkları şaşırtması Sıkıntı ve musibetleri hiçe indiren dokuz teselli Üstâd Hazretlerinin mahkeme reisini mahkeme-i kübrâya havâle etmesi Tesânüddeki za‘fiyet sebebiyle kaderin tokatlaması Birbiriniz, kuvve-i ma‘neviyenizi takviye edersiniz. O kâfîdir Üstâd Hazretlerinin aleyhindeki raporlara binâen Husrev Efendi’nin yazdığı teselli mektubu Nûrlara zarar gelmemek için cesurâne ve ihtiyâtsız hareketten çekinmenin lüzûmu Gizli münâfıkların hükümeti hücuma sevk etmesi Ceylan ve Ahmed Feyzî’nin müdâfaasının zarar vermesi Müdâfaâtın teksîr edilmesinin lüzûmu Risâle-i Nûr’un ilm-i hakîkatte on beş seneye mukābil on beş haftada kâfî gelmesi Mahkemenin garazla muâmele ederek temyîz evrâklarını göndermemesi Üstâd Hazretlerinin Sırr-ı İnnâ A‘taynâ’yı yanında bulundurmamasının sebebi ve iki iltibâs Kurtuluş bayramının bayrağının Üstâdın koğuşuna asılmasından memnuniyeti
On Birinci Söz
Risâle-i Nûr’un, felsefenin yalnız muzır kısmına hücûm ettiğine dâir bir mektûb Risâle-i Nûr hakkında gelecek i‘tirâzlara cevab olmak üzere yazılan bir mektûb
Birinci Zeyl Zülkarneyn’in (as) güneşi çamurlu bir suda batarken gördüğünü beyân eden âyetin îzâhı Beşinci Zeyl
On Birinci Mes’elenin Hâtimesi Lâhika
Birinci Nükteli İşaret İkinci Nükteli İşaret Üçüncü Nükteli İşaret Sekizinci İşaret Dokuzuncu İşaret Onuncu İşaret On Birinci İşaret On İkinci İşaret On Yedinci İşaret Merhûm Hasan Feyzi’nin, (rh) Risâle-i Nûr hakkında uzun ve hakîkatli bir mektûbu
Sözler
Eserler